Rilexine smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Rilexine 75 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
Rilexine 300 mg smakelijke tabletten voor honden
Rilexine 600 mg smakelijke tabletten voor honden
Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:

Bevat per tablet

 • Rilexine 75 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: 75 mg cefalexine
 • Rilexine 300 mg smakelijke tabletten voor honden: 300 mg cefalexine
 • Rilexine 600 mg smakelijke tabletten voor honden: 600 mg cefalexine

Indicatie(s)

Bij kat

 • Behandeling van huid- en onderhuidse infecties (wonden en abcessen) veroorzaakt door cefalexine-gevoelige pathogenen zoals Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.

Bij hond

 • Huidinfecties, veroorzaakt door staphylococcen.

Bij hond en kat

 • Respiratoire infecties, veroorzaakt door E.coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus en Streptococcus spp.
 • Urogenitale infecties, veroorzaakt door streptococcen, Klebsiella spp., Proteus spp. en E.coli.
 • Infecties van het maagdarmkanaal, veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.
 • Osteomyelitis, profylactisch gebruik bij botoperaties en als therapie bij osteomyelitis, veroorzaakt door Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus spp. en Proteus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen kunnen zachte ontlasting en braken worden waargenomen bij dieren tijdens de behandeling.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

 • Rilexine 75 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: hond en kat
 • Rilexine 300 mg smakelijke tabletten voor honden: hond
 • Rilexine 600 mg smakelijke tabletten voor honden: hond

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

2 maal daags 15 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht gedurende minimaal 5 dagen.
Toedieningswijze: oraal. De smakelijkheid van de tablet vergemakkelijkt de inname.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen cephalexine verhogen en de effectiviteit van penicilline behandeling met andere verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Zoals met andere antibiotica die voornamelijk worden uitgescheiden via de nieren, kan stapeling in het lichaam optreden bij verstoorde nierfunctie. In geval van bekende nierinsufficiëntie dient de dosering te worden verminderd en antimicrobiële middelen met bekende nefrotoxiciteit dienen niet tegelijktijdig toegediend te worden.

De kauwtabletten zijn zeer smakelijk voor honden en katten, dit kan leiden tot actief zoeken naar tabletten en mogelijk accidentele ingestie. Het diergeneesmiddel dient daarom buiten bereik van dieren te worden bewaard.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Penicillines en cephalosporinen kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inname via de mond of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cephalosporinen en omgekeerd. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn. Dit diergeneesmiddel niet hanteren bij bekende overgevoeligheid voor deze stoffen of indien u geadviseerd bent niet met deze middelen om te gaan. Hanteer dit diergeneesmiddel met grote zorgvuldigheid om blootstelling te voorkomen en neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht.

Indien u verschijnselen (zoals huiduitslag) vertoont na blootstelling, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en deze waarschuwing te tonen. Zwelling van het gezicht, lippen of ogen of ademhalingsproblemen zijn ernstigere symptomen en vereisen dringende medische verzorging.

Handen wassen na gebruik.

Rilexine 300 mg smakelijke tabletten voor honden: niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.
Rilexine 600 mg smakelijke tabletten voor honden: niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 februari 2022

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenRegistratienummer:
Rilexine 75 Smakelijke Tabletten: REG NL 10348
Rilexine 300 Smakelijke Tabletten: REG NL 10349
Rilexine 600 Smakelijke Tabletten: REG NL 10350

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.