Stomorgyl | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 4 Chemin du Calquet
31000 Toulouse
Frankrijk

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Stomorgyl 2, tabletten voor honden en katten
Stomorgyl 10, tabletten voor honden en katten
Stomorgyl 20, tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet Stomorgyl 2
Werkzame bestanddelen:
Spiramycine 150.000 I.E.
Metronidazol 25 mg

Per tablet Stomorgyl 10
Werkzame bestanddelen:
Spiramycine 750.000 I.E.
Metronidazol 125 mg

Per tablet Stomorgyl 20
Werkzame bestanddelen:
Spiramycine 1.500.000 I.E.
Metronidazol 250 mg

Hulpstoffen:
Cochinille rood (E124)
Titaniumdioxide (E171)

Indicatie(s)

  • mondholte-infecties: stomatitis, gingivitis, periodontitis, pyorrhoea, halitosis veroorzaakt door spirochaeten, fusobacteriën en gram positieve kokken;
  • infecties van de speekselklieren, anaalklieren, traangangen, mammae veroorzaakt door spirochaeten, fusobacteriën en gram positieve kokken;
  • osteomyelitis en metritis veroorzaakt door spirochaeten, fusobacteriën en gram positieve kokken;
  • keel-, neus-, oorinfecties met name tonsillitis, sinusitis, otitis veroorzaakt door mycoplasmata, Treponema spp., Clostridia spp., Bacteroïdes spp., Fusobacteriën spp. of gram positieve kokken;
  • necrotiserende huidinfecties en stinkende wonden veroorzaakt door mycoplasmata, Treponema spp., Clostridia spp., Bacteroïdes spp., Fusobacteriën spp. of gram positieve kokken;
  • longinfecties veroorzaakt door Mycoplasma of Gram positieve kokken.
  • aanvullende behandeling bij infecties van het spijsverteringskanaal en parasitisme uitsluitend op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij: leveraandoeningen.

Bijwerkingen

Zeer zelden komen aandoeningen van het spijsverteringskanaal (braken, diarree, anorexie) voor.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Stomorgyl 2: Hond (klein) en kat.
Stomorgyl 10: Hond en kat.
Stomorgyl 20: Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Toediening: oraal.

Dosering

Stormorgyl 2: 1 tablet Stormorgyl 2 per 2 kg lichaamsgewicht ( overeenkomend met 75.000 I.E. spiramycine en 12,5 mg metronidazole per kg lichaamsgewicht), gedurende 5-10 dagen.
Stomorgyl 10: 1 tablet Stomorgyl 10 per 10 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 75.000 I.E. spiramycine en 12,5 mg metronidazole per kg lichaamsgewicht), gedurende 5-10 dagen.
Stomorgyl 20:  1 tablet Stomorgyl 20 per 20 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 75.000 I.E. spiramycine en 12,5 mg metronidazole per kg lichaamsgewicht), gedurende 5-10 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Toedieningswijze: direct in de bek of met wat voer.

Wachttijd(en)

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Stomorgyl 10 niet toedienen aan honden en katten lichter dan 2,5 kg.
Stomorgyl 20 niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij muis, rat en konijn zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische, maternotoxische effecten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig met andere macroliden toedienen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Na hoge doseringen of langdurige behandeling kunnen neurologische verschijnselen (tremor, convulsies, ataxie) voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

26 augustus 2022

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer:
Stomorgyl 2: REG NL 7311
Stomorgyl 10: REG NL 3309
Stomorgyl 20: REG NL 7310

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 december 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.