Benakor | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad

Benakor Aard van het middel

Anti-hypertensivum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Benakor smakelijke tabletten.

Benakor 2,5 mg smakelijke tabletten
Benakor 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
Benakor 20 mg smakelijke tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:

Benakor 2,5 mg smakelijke tabletten: Benazeprilhydrochloride 2,5 mg  
Benakor 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: Benazeprilhydrochloride 5 mg  
Benakor 20 mg smakelijke tabletten voor honden: Benazeprilhydrochloride 20 mg

Indicatie(s)

Benakor behoort tot een groep van medicijnen genaamd Angiotensin Converting Enzym (ACE) remmers. Het wordt voorgeschreven door de dierenarts voor de behandeling van congestief hartfalen bij honden en voor de behandeling van chronische nieraandoeningen bij katten met proteïne in de urine (proteïnurie).

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken in geval van hypotensie (lage bloeddruk), hypovolemie (laag bloedvolume), hyponatriëmie of acuut nierfalen.
Niet gebruiken in geval van hartfalen door aorta of pulmonaire stenose. Niet gebruiken bij drachtige of lacterende honden of katten aangezien de veiligheid van benazepril hydrochloride niet is vastgesteld gedurende dracht of lactatie bij deze diersoorten.

Bijwerkingen

Sommige honden met congestief hartfalen kunnen braken of tekenen van vermoeidheid vertonen.
Bij katten en honden met chronische nieraandoeningen kan een lichte verhoging van de creatinineconcentratie in het bloed, een indicator van de nierfunctie, optreden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het medicijn de bloeddruk binnen de nier verminderd en is daarom niet noodzakelijkerwijs een reden om de behandeling te stoppen. Tenzij het dier andere verschijnselen vertoont.
Bij katten kan Benakor de voedselopname en het lichaamsgewicht verhogen. Bij katten zijn in zeldzame gevallen braken, slechte eetlust, dehydratie, lethargie en diarree gerapporteerd.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Benakor 2,5 mg smakelijke tabletten: kat
Benakor 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: hond, kat
Benakor 20 mg smakelijke tabletten voor honden: hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Benakor tabletten oraal toedienen, éénmaal daags met of zonder voedsel. De duur van de behandeling is ongelimiteerd.

Hond

Benakor oraal toedienen met een minimum dosering van 0,25 mg (range 0,25-0,5) benazepril hydrochloride/kg lichaamsgewicht, eenmaal daags, volgens de onderstaande tabel.

Gewicht hond (kg) Benakor 5 mg Benakor 20 mg
Standaard dosering Dubbele dosering Standaard dosering Dubbele dosering
5 - 10 0,5 tablet 1 tablet    
>10 - 20 1 tablet 2 tabletten    
>20 - 40     0,5 tablet 1 tablet
>40 - 80     1 tablet 2 tabletten

Bij honden met congestief hartfalen kan de dosis worden verdubbeld, nog steeds eenmaal daags toedienen, met een minimum dosering van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht (range 0,5-1,0) indien dit klinisch noodzakelijk wordt geacht en geadviseerd door de dierenarts. Volg altijd de instructies van de dierenarts.

Kat

De dosering is 0,5 mg (range 0,5-1,0) benazepril hydrochloride/kg lichaamsgewicht, eenmaal daags, volgens de onderstaande tabel:.

Gewicht kat (kg) Benakor 2,5 mg Benakor 5 mg
2,5 - 5 1 tablet 0,5 tablet
>5 - 10 2 tabletten 1 tablet

Aanwijzigen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren
Bewaren beneden 25° C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Beschermen tegen vocht.

Bewaar halve tabletten in de oorspronkelijke blister in de oorspronkelijke verpakking.
Halve tabletten dienen binnen een dag te worden gebruikt
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na: “Niet gebruiken na:”

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor honden en katten

De werkzaamheid en veiligheid van Benakor tabletten is niet vastgesteld bij honden en katten met minder dan 2,5 kg lichaamsgewicht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik bij dieren

In het geval van chronische nieraandoeningen zal uw dierenarts de hydratie status van uw huisdier controleren voor aanvang van de behandeling. Het wordt aanbevolen om regelmatig bloedtesten uit te voeren gedurende de behandeling om de concentraties plasma creatinine te monitoren en de bloed erythrocyten te tellen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Handen wassen na toediening.
In geval van incidentele orale inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en deze de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Zwangere vrouwen dienen bijzondere voorzichtigheid in acht te nemen teneinde orale inname te vermijden, omdat is gebleken dat ACE-remmers invloed kunnen hebben op het ongeboren kind.

Dracht en lactatie

Niet gebruiken tijdens dracht of lactatie. De veiligheid van Benakor tabletten is niet vastgesteld bij fokdieren, drachtige of lacterende honden en katten.

Interacties

Informeer de dierenarts wanneer uw huisdier andere medicijnen krijgt toegediend of onlangs toegediend heeft gekregen.
Bij honden met congestief hartfalen is Benakor gegeven in combinatie met digoxine, diuretica, pimobendan en anti-arrhythmica zonder aantoonbare nadelige interacties. Bij mensen kan de combinatie van ACE inhibitors en NSAID’s (niet-steroïde ontstekingsremmers) leiden tot een verminderde werking tegen hoge bloeddruk of een verminderde nierfunctie. De combinatie van Benakor en andere middelen tegen hoge bloeddruk (b.v. calciumkanaal-blokkers, β- blockers of diuretica) anesthetica of sedativa kan tot bijkomende hypotensieve effecten leiden. Daarom moet het gelijktijdig gebruik van NSAID’s of andere medicijnen met een hypotensief effect zorgvuldig worden overwogen. Uw dierenarts kan aanbevelen om de nierfunctie en tekenen van hypotensie (lethargie, zwakte, enz.) zorgvuldig te controleren en zo nodig te behandelen.
Interacties met kaliumsparende diuretica zoals spironolactone, triamterene of amiloride kunnen niet worden uitgesloten. Uw dierenarts kan aanbevelen om de plasma kaliumspiegels te monitoren wanneer Benakor wordt toegediend in combinatie met een kaliumsparend diureticum vanwege het risico op hyperkaliëmie ( hoog kaliumgehalte in het bloed).

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een voorbijgaande omkeerbare hypotensie (lage bloeddruk)kan voorkomen in gevallen van een incidentele overdosis. De therapie dient te bestaan uit een intraveneus infuus met warme isotone zoutoplossing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 november 2020

Overige informatie

Registratienummer:
Benakor 2,5 mg smakelijke tabletten: REG NL 10464
Benakor 5 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: REG NL 10454
Benakor 20 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 10549

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 2 februari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekStatus voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.