Benakor | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Benakor Aard van het middel

Anti-hypertensivum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Benakor smakelijke tabletten.

BENAKOR® 2,5 mg smakelijke tabletten
BENAKOR® 5 mg smakelijke tabletten
BENAKOR® 20 mg smakelijke tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:

BENAKOR® 2,5 mg smakelijke tabletten: Benazeprilhydrochloride 2,5 mg  
BENAKOR® 5 mg smakelijke tabletten: Benazeprilhydrochloride 5 mg  
BENAKOR® 20 mg smakelijke tabletten: Benazeprilhydrochloride 20 mg

Indicatie(s)

Hond: voor de symptomatische aanvullende therapie bij de behandeling met het diureticum furosemide van hartfalen veroorzaakt door mitralisinsufficiëntie of congestieve cardiomyopathie.
Kat: Symptomatische behandeling van chronisch nierfalen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij honden of katten waarvan bekend is, dat ze overgevoelig zijn voor de actieve stof.

Niet gebruiken bij fokdieren en drachtige of lacterende dieren.

Bijwerkingen

Aan het begin van de therapie kan een sterke daling van de bloeddruk optreden. Zelden wordt vermoeidheid of sufheid waargenomen.
Benazepril kan de concentratie in het bloed van de stof creatinine doen toenemen. Dit effect heeft te maken met het therapeutische effect van het geneesmiddel en daarom hoeft de therapie niet gestaakt te worden.

Benazepril verlaagt in hoge dosering het aantal rode bloedlichaampjes bij gezonde katten.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

BENAKOR® 2,5 mg is geregistreerd voor: kat.
BENAKOR® 5 mg is geregistreerd voor: kat en hond.
BENAKOR® 20 mg is geregistreerd voor: hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor oraal gebruik.

Hond

De dosering voor de hond is minimaal 0,25 mg benazepril hydrochloride/kg lichaamsgewicht per dag.
De dosering is als volgt:

  • hond van 5 tot 10 kg: 1/2 tablet Benakor 5 mg
  • hond van 10 tot 20 kg: 1 tablet Benakor 5 mg
  • hond van 20 tot 40 kg: 1/2 tablet Benakor 20 mg
  • hond van 40 tot 80 kg: 1 tablet Benakor 20 mg

De dosering voor de hond kan, indien klinisch noodzakelijk en op advies van de dierenarts, worden verdubbeld en dient éénmaal daags verstrekt te worden.

Kat

De dosering voor de kat is 0,5 – 1,0 mg benazepril hydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag.
De dosering is als volgt:

  • kat van 2,5 tot 5 kg: 1 tablet Benakor 2,5 mg of 1/2 tablet Benakor 5 mg
  • kat van 5 tot 10 kg: 2 tabletten Benakor 2,5 mg of 1 tablet Benakor 5 mg

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Het product oraal verstrekken éénmaal daags met of zonder voedsel. De duur van de behandeling is ongelimiteerd.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Beschermen tegen vocht.

Iedere keer wanneer een ongebruikte halve tablet overblijft, deze bewaren in de uitgespaarde ruimte van de blister in het doosje.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na: “Niet gebruiken na:”

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik bij dieren

Het wordt aangeraden, zoals routinematig hoort te gebeuren, om plasma ureum, het aantal erythrocyten en creatinine concentraties te meten in geval van nierinsufficiëntie. De werkzaamheid en veiligheid van Benakor is niet vastgesteld bij katten van minder dan 2,5 kg lichaamsgewicht. Bij de
behandeling van nierfalen bij de kat dient er bij voorkeur te worden overgegaan op een dieet van laag eiwit en natrium.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Handen wassen na toediening.

Dracht en lactatie

De veiligheid van dit product is niet onderzocht bij fokdieren en drachtige of lacterende dieren. Daarom dit product alleen toepassen wanneer dit klinisch verantwoord is gezien de risico- analyse. Wanneer dit product dagelijks met een dosis van 10 mg/kg (10-20x de aanbevolen dosering)
gedurende 52 weken wordt toegediend verminderd het gewicht van het ovarium/oviduct. Bij andere diersoorten is gebleken dat ACE-remmers
teratogeen kunnen zijn in het tweede en derde deel van de dracht.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een voorbijgaande reversibele hypotensie kan zich voordoen in het geval van een accidentele overdosering. Eventuele therapie dient te bestaan uit een intraveneus infuus met een warme, isotonische, fysiologische oplossing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer:
BENAKOR® 2,5 mg smakelijke tabletten: REG NL 10464  
BENAKOR® 5 mg smakelijke tabletten: REG NL 10454
BENAKOR® 20 mg smakelijke tabletten: REG NL 10549

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.