Prilben Vet 20 mg | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Chemo Ibérica, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98 – 7ª
08028 Barcelona
SPANJE

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
SPANJE

Aard van het middel

Anti-hypertensivum.

Benaming van het diergeneesmiddel

PRILBEN VET 20 mg filmomhulde tablet voor honden
Benazepril hydrochloride

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per deelbare tablet:
Werkzaam bestanddeel
Benazepril 18,42 mg (overeenkomend met benazepril hydrochloride 20 mg)

Hulpstoffen:
Titaniumdioxide (E171) 1,929 mg
Geel ijzeroxide (E172) 0,117 mg
Rood ijzeroxide (E172) 0,014 mg
Zwart ijzeroxide (E172) 0,004 mg

Indicatie(s)

Voor honden met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg: behandeling van congestief hartfalen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken in geval van bekende overgevoeligheid voor van ACE-remmers of voor een van de hulpstoffen van het product.
Niet gebruiken bij honden met hartfalen ten gevolge van aortavernauwing.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Aan het begin van de behandeling kan zich een verlaging van de bloeddruk en een tijdelijke verhoging van de plasmacreatinineconcentratie voordoen.
In zeldzame gevallen kunnen zich voorbijgaande tekenen van hypotensie, zoals lethargie en ataxie optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De dosis bedraagt 0,23 mg benazepril / kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 0,25 mg benazepril hydrochloride / kg lichaamsgewicht per dag. Eénmalige orale toediening per dag, met of zonder voedsel.
Dit komt overeen met 1/2 tablet per 20 tot 40 kg en 1 tablet voor honden van meer dan 40 kg, overeenkomend met het volgende schema:

Gewicht van de hond (kg) Aantal tabletten
20 - 40 ½ tablet
>40 - 80 1 tablet

De dosering mag verdubbeld worden, nog steeds eenmalige dagelijks toegediend, als dit klinisch noodzakelijk wordt geacht en aanbevolen wordt door een dierenarts.
Gehalveerde tabletten terug in de blisterverpakking stoppen en binnen 1 dag gebruiken. De blisterverpakking dient in de kartonnen doos opgeborgen te worden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. In de doos bewaren om tegen licht te beschermen. Op een droge plaats bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Er is geen aanwijzingen gevonden voor niertoxiciteit door benazepril bij honden. Echter, zoals gebruikelijk is bij chronische nierinsufficiëntie, wordt het aangeraden plasmacreatinine en ureum te monitoren tijdens de therapie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Zwangere vrouwen moeten extra voorzorgen nemen om accidentele orale blootstelling te vermijden, omdat er is vastgesteld dat ACE-remmers het ongeboren kind tijdens de zwangerschap bij mensen kunnen beïnvloeden.
Handen wassen na gebruik.
In geval van accidenteel inslikken door kinderen dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Laboratoriumonderzoeken bij ratten hebben aangetoond dat er sprake is van embryotoxische effecten van benazepril bij niet maternotoxische doses (afwijkingen aan het urinair systeem van de foetus).

De veiligheid van dit product is niet getest bij drachtige of lacterende teven.
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven.
Niet gebruiken bij honden bestemd voor de fok.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige toediening van kalium-sparende diuretica kan worden overwogen. Het is dan aanbevolen om regelmatig de kaliumspiegel in het plasma te controleren.
De combinatie van dit product met andere bloeddrukverlagende middelen (b.v. calciumkanaal blokkers, bètablokkers of diuretica) anesthetica of kalmerende middelen kan bijkomende hypotensieve effecten tot gevolg hebben. Bij de mens kan de combinatie van ACE-remmers en NSAID´s leiden tot een verminderde bloeddrukverlagend effect of een verstoorde nierfunctie. Daarom dient het gelijktijdig gebruik van NSAID´s of medicaties met een
bloeddrukverlagend effect zorgvuldig te worden overwogen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Tijdelijke omkeerbare tekenen van hypotensie kunnen voorkomen in geval van accidentele overdosis. De symptomatische behandeling bestaat uit een intraveneuze infusie van een warme isotone zoutoplossing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 september 2011

Overige informatie

Verpakking: Doos met 14, 28, 56 of 140 tabletten. Het kan voorkomen dat niet
alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 108376

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 22 september 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.