Dexadreson | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
Postfach 1130
D-85701 Unterschleissheim
Deutschland

DexadresonAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dexadreson, oplossing voor injectie voor hond en kat.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Dexamethason (als dexamethason natriumfosfaat) 2,0 mg
Hulpstoffen: Benzylalcolhol 15,6 mg

Indicatie(s)

 • (Peri)arthritis, tendinitis, (tendo)vaginitis, bursitis, myositis, gevolgen van distorsies;
 • Allergische aandoeningen van het respiratie-apparaat, asthma bronchiale;
 • Allergische aandoeningen van de huid, ooraandoeningen;
 • Acanthosis nigricans;
 • Ooginfecties in combinatie met antimicrobiële therapie;
 • Anafylactische shock.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • virusinfecties;
 • diabetes mellitus;
 • osteoporose;
 • hartafwijkingen;
 • nierafwijkingen;
 • schimmelinfecties;
 • cornea ulcera;
 • brandwonden.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Corticosteroïden zoals dexamethason kunnen bijwerkingen veroorzaken die sterk afhankelijk zijn van de dosering en de toedieningsduur:

 • Polyurie, polydipsie en polyfagie.
 • Beïnvloeding van de vetstofwisseling, met als gevolg lipolyse, vetstapeling en hyperlipemie.
 • Katabolisme met als gevolg spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing.
 • Vettige infiltratie van de lever met steroïdhepatopathie.
 • Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve
  werking;
 • Abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • Bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • Osteoporose en remming van de lengtegroei van beenderen;
 • Huidatrofie;
 • Diabetes mellitus;
 • Euforie;
 • Ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • Pancreatitis;
 • Hyperlimie;
 • Afremming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem;
 • Afname van de thyroïdsynthese en toename van de parathyroïdsynthese;
 • Morbus Cushing.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Hond: 0,25-2 mg dexamethason per dier (overeenkomend met 0,125-1 ml product per dier).
Kat: 0,25-0,5 mg dexamethason per dier (overeenkomend met 0,125-0,25 ml product per dier).

Intraveneuze, intramusculaire of subcutane toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25oC. Beschermen tegen licht.
Na openen: 8 weken houdbaar.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.:

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Waarschuwingen

Een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient door toedienen van degressieve doses beëindigd te worden.
Infectieziekten alleen met corticosteroïden behandelen als tegelijkertijd een passende antimicrobiële therapie ingesteld wordt.

Ondersteunende therapie bij ernstige acute infecties in combinatie met specifieke gerichte bactericide antimicrobiële behandeling: de lengte van de corticosteroïdbehandeling dient bij deze indicatie in de regel beperkt te worden tot enkele dagen. De anti-inflammatoire behandeling remt de afweer en bevordert de verspreiding van infectieuze organismen door het lichaam wat kan leiden tot een fulminante infectie. Tegelijkertijd onderdrukken
corticosteroïden de koorts (signaalfunctie) als deze infectie systemisch wordt. Initiële toediening van corticosteroïden kan gunstig zijn ter onderdrukking van de acute symptomen van het ziekteproces.

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Niet in hoge doseringen toedienen aan drachtige dieren.

Daar corticosteroïden de immuunrespons na een vaccinatie kunnen verminderen dient het middel niet gebruikt te worden in combinatie met vaccins.

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder Bijwerkingen.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

11 november 2010

Overige informatie

Verpakking: Flacon à 20 of 50 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 2661

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 11 november 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.