Dexamethason 2 mg/ml | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9 
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9 
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dexamethason 2 mg/ml pro inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: dexamethason (als dinatriumfosfaat) 2,0 mg
Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat E218 1,0 mg
Propylparahydroxybenzoaat E216 0,1 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

 • Inflammatoire aandoeningen van het locomotie apparaat, zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, synovitis.
 • Allergische huidaandoeningen.
 • Allergische aandoeningen van de longen, zoals astma bronchiale.

Eigenschappen

Dexamethason is een synthetisch corticosteroïd met anti-flogistische, anti-allergische en immunosuppressieve werking. De invloed van dexamethason op de water- en zouthuishouding is bij kortdurend gebruik vrijwel te verwaarlozen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • virusinfecties
 • diabetes mellitus
 • osteoporose
 • hartafwijkingen
 • nierafwijkingen
 • schimmelinfecties
 • cornea ulcera
 • brandwonden
 • drachtige dieren in hoge doseringen

Bijwerkingen

 • abortus in het laatste derde deel van de dracht
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers; septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier, zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing
 • osteoporose
 • remming van de lengtegroei van de beenderen
 • huidatrofie
 • diabetes mellitus
 • polyurie, polydipsie
 • polyfagie
 • euforie
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem
 • pancreatitis
 • hyperlipidaemie
 • toename van de lypolysis
 • vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem
 • afname van de thyroïd synthese
 • toename van de parathyroïd synthese
 • Morbus Cushing

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Dosering en toedieningsweg(en)

Dosering hond/ kat

 • 0,04-0,06 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht per dag;
 • intra-articulair: 0,5-5 mg dexamethason per gewricht per dag.

Toedieningswijze

Intraveneus, intramusculair, intra-articulair.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale maatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient door toedienen van degressieve doses beëindigd te worden.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 september 2005

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 1578

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 25 september 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.