Felimazole | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dechra Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dales Pharmaceuticals
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Verenigd Koninkrijk

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Felimazole 1,25 mg omhulde tabletten voor katten.
Felimazole 2,5 mg omhulde tabletten voor katten.
Felimazole 5 mg omhulde tabletten voor katten.

Thiamazole (Methimazole)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 tablet Felimazole 1,25 mg bevat:
Werkzaam bestanddeel: Thiamazole (Methimazole) 1,25 mg
Hulpstoffen: Titaandioxide (E171), Gedispergeerd Ponceau 4R Lake (E124)
Rode, met een suikerlaagje omhulde biconvexe tabletten.

1 tablet Felimazole 2,5 mg bevat:
Elk tablet bevat Thiamazole (Methimazole) 2,5 mg.
Hulpstoffen: Titanaandioxide (E171); Erythrosine (E127); Natrium methyl parahydroxybenzoaat (E219).
Roze, met een suikerlaagje omhulde biconvexe tabletten.

1 tablet Felimazole 5 mg bevat:
Werkzaam bestanddeel: Thiamazole (Methimazole) 5 mg
Hulpstoffen: Titaandioxide (E171), Betacaroteen (E160a)
Oranje, met een suikerlaagje omhulde biconvexe tabletten.

Indicatie(s)

Voor de stabilisatie van hyperthyroïdie bij katten vóór een chirurgische thyroïdectomie.
Voor de langetermijn behandeling van feline hyperthyroïdie.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij katten die lijden aan systeemziekten zoals een primaire leveraandoening of diabetes mellitus.
Niet gebruiken bij katten met tekenen van een auto-immuunziekte.
Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de witte bloedcellen zoals neutropenie en lymfopenie.
Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de plaatjes en coagulopathie (in het bijzonder trombocytopenie).
Niet gebruiken bij katten die overgevoeligheid voor thiamazole of de hulpstof polyethyleenglycol.
Niet gebruiken bij drachtige of zogende katten.
Zie ‘Speciale waarschuwingen’.

Bijwerkingen

Er zijn bijwerkingen gemeld na lange-termijn beheersing van hyperthyreoïdie. In veel gevallen zijn de tekenen mild en tijdelijk, en geen reden tot het stoppen van de behandeling. De meer ernstige effecten verdwijnen grotendeels wanneer de medicatie gestopt wordt.
Bijwerkingen komen weinig voor. De meest voorkomende klinische bijwerkingen die worden vermeld zijn onder andere braken, gebrek aan eetlust/anorexia, lethargie, hevige pruritus en vervellen van hoofd en nek, bloedende diathese en icterus geassocieerd met hepatopathie, en een afwijkend bloedbeeld (eosinofilie, lymphocytose, neutropenie, lymfopenie, lichte leukopenie, agranulocytose, thrombocytopenie of hemolytische anemie). Deze bijwerkingen verdwijnen binnen 7-45 dagen na het stoppen van de thiamazole-therapie.
Mogelijke immunologische bijwerkingen zijn onder andere bloedarmoede, met zeldzame bijwerkingen als trombocytopenie en serum anti-nucleaire antilichamen, en in zeer uitzonderlijke gevallen kan zich lymfadenopathie voordoen. De behandeling moet onmiddellijk gestopt worden en een alternatieve therapie moet overwogen na een gepaste herstelperiode.
Na een langdurige behandeling met thiamazole bij knaagdieren is gebleken dat er een verhoogd risico op neoplasie in de schildklier is, maar bij katten zijn daarvan geen aanwijzingen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor orale toediening.
Voor het stabiliseren van feline hyperthyreoïdie voorafgaand aan een chirurgische thyroïdectomie en voor langdurige behandeling van feline hyperthyreoïdie is de aanbevolen begindosering 5 mg per dag.
Waar mogelijk, dient de totale dagelijkse dosis in tweeën te worden verdeeld, en 's ochtends en 's avonds te worden toegediend. De tabletten mogen niet worden gedeeld.
Indien wegens omstandigheden toediening van een dagelijkse dosis van één tablet van 5 mg de voorkeur heeft, dan is dit aanvaardbaar, maar op korte termijn is een tablet van 2,5 mg tweemaal per dag waarschijnlijk doeltreffender. De tablet van 5 mg is tevens geschikt voor katten die een hogere dosering behoeven.
De hematologie, de biochemie en de totale T4 in het serum moeten vóór de behandeling en na 3 weken, 6 weken, 10 weken, 20 weken en vervolgens om de 3 maanden bepaald worden.
Bij elk aanbevolen testmoment dient de dosis te worden vastgesteld naar effect op basis van de totale T4 in het serum en de klinische reactie op de behandeling . Aanpassingen in de dosis moeten stapsgewijs worden gedaan met 2,5 mg per keer, en er moet worden gestreefd naar een zo laag mogelijke dosering.
Indien meer dan 10 mg per dag benodigd is, moet het dier bijzonder goed in de gaten worden gehouden.
De toegediende dosis mag niet meer bedragen dan 20 mg per dag.
Voor de lange termijn behandeling van hyperthyreoïdie moet het dier levenslang worden behandeld.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Volg de aanwijzingen voor de dosering en de timing van vervolgonderzoek geadviseerd door uw dierenarts op.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij het bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25C.
De container goed gesloten houden om te beschermen tegen vocht.
Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na EXP:

Speciale waarschuwingen

Aangezien thiamazole hemoconcentratie kan veroorzaken, moeten de katten altijd toegang hebben tot drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als meer dan 10 mg per dag vereist is, moeten de dieren bijzonder nauwlettend worden gevolgd.
Bij gebruik van het middel bij katten met een renale dysfunctie dient de dierenarts een zorgvuldige baten/risico beoordeling uit te voeren. Vanwege het effect dat thiamazole kan hebben op de vermindering van de glomerulaire filtratiesnelheid, moet het effect van de behandeling op de nierfunctie nauwlettend gevolgd worden aangezien verergering van een onderliggende aandoening kan optreden.
De hematologie moet gevolgd worden wegens het risico op leukopenie of hemolytische anemie.
Bij elk dier dat tijdens de behandeling plotseling onwel wordt, in het bijzonder als ze koortsig zijn, moet een bloedmonster worden genomen voor routine hematologisch en biochemisch onderzoek.
Dieren met neutropenie (aantal neutrofielen <2,5 x 109/l) moeten met profylactische bactericide antibacteriële middelen en ondersteunende therapie worden behandeld.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumstudies met ratten en muizen zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene en embryotoxische effecten van thiamazole. De veiligheid van het product werd bij drachtige of zogende katten niet beoordeeld. Het product mag niet gebruikt worden bij drachtige of zogende katten.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige behandeling met fenobarbital kan de klinische werkzaamheid van thiamazole verminderen.
Van thiamazole is bekend dat het de hepatische oxidatie van benzimidazole-ontwormingsmiddelen vermindert en kan leiden tot hogere plasmaconcentraties wanneer het gelijktijdig wordt gegeven.
Thiamazole is een immunomodulator. Bij het overwegen van vaccinatieprogramma’s dient hier rekening mee gehouden te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Was de handen na het gebruik.
In geval van accidentele ingestie, moet onmiddellijk medisch advies worden gevraagd en moet de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond worden.
Thiamazole kan braken, epigastrische pijn, hoofdpijn, koorts, artralgie, pruritus en pancytopenie veroorzaken. De behandeling is symptomatisch.
Was de handen met water en zeep na hanteren van de kattenbakvulling gebruikt door behandelde dieren.
Eet, drink of rook niet tijdens het hanteren van een tablet of van gebruikte kattenbakvulling.

Overdosering

In tolerantiestudies bij jonge, gezonde katten deden de volgende dosisgerelateerde klinische verschijnselen zich voor bij doses tot 30 mg/dier/dag: anorexie, braken, lethargie, pruritus en hematologische en biochemische afwijkingen zoals neutropenie, lymfopenie, gedaalde serumconcentraties van kalium en fosfor, gestegen serumconcentraties van magnesium en creatinine en het verschijnen van anti-nucleaire antistoffen. Bij een dosis van 30 mg/dag vertoonden sommige
katten verschijnselen van hemolytische anaemie en ernstige klinische achteruitgang. Sommige van deze verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij katten met hyperthyreoïdie behandeld met doses tot 20 mg per dag.
Overmatige doses bij katten met hyperthyreoïdie kan resulteren in tekenen van hypothyreoïdie. Dit is evenwel onwaarschijnlijk aangezien hypothyreoïdie doorgaans gecorrigeerd wordt door negatieve feedback-mechanismen. Zie: Bijwerkingen.
In geval van een overdosering, stop de behandeling en geef een symptomatische en supportieve behandeling

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale veriesten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 november 2015

Overige informatie

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.
Aard en samenstelling van de primaire verpakking: Witte container van polypropyleen, met een wit LDPE veiligheidsdeksel met 100 tabletten.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer:
Felimazole 1,25 mg omhulde tabletten voor katten: REG NL 112618
Felimazole 2,5 mg omhulde tabletten voor katten: REG NL 103369
Felimazole 5 mg omhulde tabletten voor katten: REG NL 10211

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 11 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek