Forthyron tabletten voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eurovet Animal Health BV
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health BV
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederland

OF

Dales Pharmaceuticals Limited
Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton
North Yorkshire, BD23 2RW, Engeland

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Forthyron flavoured 200 μg tabletten voor honden
Forthyron flavoured 400 μg tabletten voor honden
Forthyron flavoured 600 μg tabletten voor honden
Forthyron flavoured 800 μg tabletten voor honden

Levothyroxine natrium

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
200 μg levothyroxine natrium overeenkomend met 194 μg levothyroxine.
400 μg levothyroxine natrium overeenkomend met 389 μg levothyroxine.
600 μg levothyroxine natrium overeenkomend met 583 μg levothyroxine.
800 μg levothyroxine natrium overeenkomend met 778 μg levothyroxine.

Ronde tablet, gebroken wit met bruine vlekken en een breukstreep aan één zijde. De tabletten kunnen in twee of vier gelijke delen worden verdeeld.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van hypothyreoїdie (onvoldoende productie van schildklierhormoon) bij honden.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij honden die lijden aan een onbehandelde bijnier insufficiëntie.
Niet gebruiken in gevallen van bekende overgevoeligheid voor levothyroxine natrium of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Het herstel van lichaamsactiviteit kan andere problemen, zoals artritis, demaskeren of intensiveren.
Bijwerkingen van schildklierhormonen zijn over het algemeen gerelateerd aan overdosering en komen overeen met de symptomen van hyperthyreoїdie, namelijk meer drinken en urineren, gewichtsverlies zonder verlies van eetlust en hijgen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.
De aanbevolen startdosering van levothyroxine natrium is 10 μg/kg lichaamsgewicht oraal elke 12 uur.
Door de variatie in absorptie en metabolisme, kan het nodig zijn om de dosis aan te passen voordat een complete klinische respons wordt gezien. De initiële dosis en frequentie van toediening zijn slechts een startpunt. De therapie moet worden afgestemd op de individuele behoeften van de hond, onder begeleiding van de dierenarts.
Bij de hond kan de absorptie van levothyroxine worden beïnvloed door de aanwezigheid van voedsel.
Het tijdstip van behandeling in relatie tot de voeding moet daarom van dag tot dag consistent zijn.Het breken van een tablet

Om een tablet accuraat en eenvoudig in vier delen te breken, de tablet met de breukstrepen naar boven leggen en druk uitoefen met de duim.

Om een tablet in twee delen te breken, de tablet met de breukstrepen naar boven leggen en één helft naar beneden duwen. Duw daarna de andere helft naar beneden.

Wanneer een eerste behandeling gestart wordt bij honden die minder wegen dan 5 kg lichaamsgewicht, moet een kwart van een 200 μg tablet één maal daags worden toegediend. Deze gevallen moeten nauwlettend worden gevolgd door de dierenarts.

Gebruik tijdens de dracht

Breng uw dierenarts ervan op de hoogte als u van plan bent om met uw hond te fokken of als uw hond drachtig is.

Interacties

Breng uw dierenarts ervan op de hoogte als uw hond gelijktijdig met enig ander diergeneesmiddel wordt behandeld aangezien dit de werking kan beïnvloeden.

Overdosering

Neem contact op met uw dierenarts in geval van overdosering.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel toedient

Na toediening van de tablet handen wassen. Zwangere vrouwen dienen voorzichtigheid in acht te nemen bij omgang met het diergeneesmiddel.
In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Voor de arts: dit diergeneesmiddel bevat een hoge concentratie levothyroxine natrium en kan in geval van ingestie een risico vormen voor mensen, met name kinderen.

Informatie voor de behandelend dierenarts: Een voorlopige klinische diagnose van hypothyreoїdie dient bevestigd te worden met geschikte testen.

Monitoren van therapie: Om de therapie adequaat te monitoren kunnen dalwaarden (vlak voor toediening) en piekwaarden (ongeveer 3 uur na toediening) van plasma T4 gemeten worden. Bij honden die adequaat gedoseerd zijn moeten de piekwaarden liggen in het hoognormale bereik (ongeveer 30 tot 47 nmol/l).
Dalwaarden zouden boven ±19 nmol/l moeten liggen. Als T4 waarden buiten dit bereik gemeten worden kan de dosis aangepast worden in stapjes van 50 tot 200 μg totdat de patiënt klinisch euthyroїd is en het serum T4-gehalte binnen de referentiewaarden ligt. Plasma T4-waarden kunnen 2 weken na een dosis aanpassing opnieuw getest worden, maar klinische verbetering, welke na vier tot acht weken intreedt, is een even belangrijke factor voor het bepalen van de individuele dosis. Wanneer de optimale onderhoudsdosering is gevonden kan elke 6 - 12 maanden klinisch en biochemisch onderzoek uitgevoerd worden.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Het verhoogde metabolisme als gevolg van een behandeling met levothyroxine kan een dusdanige belasting geven op een slecht functionerend hart, dat hartfalen kan optreden. Hypothyreoїde honden die lijden aan hypoadrenocorticisme (Ziekte van Addison) hebben een verminderd vermogen om levothyroxine natrium te metaboliseren en hebben daarom een verhoogd risico op overdosering. Om een hypoadrenocorticale crisis te voorkomen dienen honden met gelijktijdig hypoadrenocorticisme en hypothyreoїdie eerst met glucocorticoїden en mineralocorticoїden te worden gestabiliseerd voordat de behandeling met levothyroxine natrium begonnen wordt. Hierna dienen de thyroїdfunctietesten te worden herhaald, waarna wordt aangeraden om geleidelijk levothyroxine therapie te introduceren, startende met 25% van de normale dosis, en dit elke twee weken stapsgewijs op te bouwen met 25% per stap, totdat de optimale stabilisatie is bereikt. Stapsgewijze opbouw van de dosering wordt ook aangeraden bij honden met gelijktijdige andere aandoeningen, met name bij honden met
hartaandoeningen, diabetes mellitus en nier- of leveraandoeningen.

Interacties

Een aantal diergeneesmiddelen kan de plasma- of weefselbinding van thyroїdhormonen verslechteren of het metabolisme van thyroїd hormonen veranderen (b.v. barbituraten, antacida, anabole steroїden, diazepam, furosemide, mitotaan, fenylbutazone, fenytoïne, propranolol, hoge doseringen van salicylaten en sulfonamiden).
Oestrogenen kunnen leiden tot een hogere behoefte aan schildklierhormoon.
Ketamine kan tachycardie en hypertensie veroorzaken bij patiënten die schildklierhormonen krijgen.
Het effect van catecholamines en sympathicomimetica wordt versterkt door levothyroxine.
Bij patiënten die starten met de schildklierhormoontherapie en die lijden aan gecompenseerd congestief hartfalen kan een verhoging van de digitalis dosis nodig zijn. Tijdens de behandeling van hypothyreoїdie bij patiënten die tegelijkertijd diabetes hebben, wordt het aangeraden om het verloop van de diabetes nauwgezet te volgen.
De meeste honden die langdurig, dagelijks, hoog gedoseerd worden met glucocorticoїden, zullen zeer lage of niet te detecteren plasma T4-concentraties hebben en tevens subnormale T3-waarden.

Overdosering

Na toediening van een overdosering kunnen verschijnselen van toxiciteit optreden die gerelateerd zijn aan verhoogde spiegels van schildklierhormoon.
Toxiciteit als bijwerking van lichte oversupplementatie is ongewoon bij honden, aangezien honden in staat zijn om thyroїd hormonen af te breken en uit te scheiden. Een eenmalige overdosering van 3 tot 6 maal de aanbevolen dosering is voor de gezonde hond met een normale schildklierfunctie ongevaarlijk, en maatregelen zijn niet nodig. In geval van accidentele inname van grote hoeveelheden van het diergeneesmiddel kan de absorptie geremd worden door braken op te wekken en orale toediening van zowel geactiveerde kool als magnesium sulfaat. Langdurig overdoseren kan theoretisch leiden tot klinische verschijnselen van overmaat aan schildklierhormoon, zoals polydipsie, polyurie, hijgen, gewichtsverlies zonder gebrek aan eetlust, en tachycardie en/of nerveusheid. De aanwezigheid van deze verschijnselen zou moeten resulteren in een evaluatie van plasma T4-waarde om de diagnose te bevestigen en onmiddellijke stopzetting van de supplementatie. Als de verschijnselen verdwenen zijn (dagen tot weken), de levothyroxine dosering opnieuw beoordeeld is en het dier helemaal hersteld
is, kan begonnen worden met een lagere dosis, waarbij het dier zeer goed in de gaten gehouden moet worden.

Dracht

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen bij drachtige of lacterende teven. Echter, levothyroxine wordt op natuurlijke wijze in het lichaam aangemaakt en schildklierhormonen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de foetus, met name gedurende het eerste deel van de dracht.
Hypothyreoїdie tijdens de dracht kan aanleiding zijn voor zware complicaties, zoals foetale sterfte en tegenvallende resultaten bij de geboorte. De onderhoudsdosering van levothyroxine natrium moet mogelijk worden aangepast tijdens de dracht. Drachtige teven moeten daarom regelmatig worden
gevolgd van conceptie tot een aantal weken na het werpen, door de dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

7 december 2016

Overige informatie

Verpakking: 10 tabletten per blister, 5 of 25 blisters per doos, 50 of 250 tabletten per doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek

Registratienummers:
Forthyron flavoured 200 μg tabletten voor honden: REG NL 108733
Forthyron flavoured 400 μg tabletten voor honden: REG NL 108734
Forthyron flavoured 600 μg tabletten voor honden: REG NL 108735
Forthyron flavoured 800 μg tabletten voor honden: REG NL 108736

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 1 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.