Oxytolin | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB Naaldwijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Oxytolin

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Oxytocine 10. I.E.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paard, rund, schaap, geit, varken, hond en kat.

Indicatie(s)

 • Primaire of secundaire weeënzwakte (teef, kat en zeug)
 • Atonieën van de uterus (zeug)
 • Uterusbloedingen (merrie, koe, ooi, geit, zeug, teef en kat)
 • Retentio secundinarium (teef en kat)
 • Bevordering van de involutio uteri (merrie, koe, ooi, geit, zeug, teef en kat)
 • Agalactiesyndroom (bij zeugen)

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • Niet ontsloten cervix
 • Verkeerde positie van de vrucht/uterus
 • Obstructive distocia
 • Overgevoeligheid

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Het middel is bestemd om rond de partus gebruikt te worden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen.

Dosering en wijze van toediening

Intramusculaire en subcutane toediening

 • Merrie: 10 - 40 I.E. oxytocine per dier
 • Koe: 30 - 50 I.E. oxytocine per dier
 • Ooi, geit: 10 - 30 I.E. oxytocine per dier
 • Zeug: : 20 - 40 I.E. oxytocine per dier
 • Hond
  tijdens de partus : 0,5 - 3 I.E. oxytocine per dier
  na de partus : 1 - 10 I.E. oxytocine per dier
 • Kat
  tijdens de partus : 0,3 - 1 I.E. oxytocine per dier
  na de partus : 1 - 3 I.E. oxytocine per dier

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

1. Kortdurende vasodilatatie en bloeddrukdaling

2. Waterretentie

3. Hyperstimulatio uteri waardoor verlengde en vaak optredende contracties van de uterus. Bij kramptoestand van de uterus kan de zuurstofvoorziening van de vrucht in gevaar worden gebracht.

4. Beïnvloeding van de foetale circulatie

Wachttijd

Vlees: 0 dagen
Melk: 0 dagen

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen

Houdbaarheidstermijn

2 jaar
Aangeprikte flacon: 45 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25oC.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Aangeprikte flacon beneden de 25 oC bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

19 april 2006

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 8822

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 19 april 2006 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek