Vetacortyl | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

  Vetoquinol B.V.
Postbus 9202
4801 LE Breda
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vetoquinol S.A.
BP 189
70204 Lure Cedex
Frankrijk

Aard van het middel

Vetacortyl Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

VETACORTYL, oplossing voor injectie voor honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: methylprednisolonacetaat 40 mg

Hulpstof:
Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1,2 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,2 mg

Indicaties

 • met jeuk en exsudaat gepaard gaande huidaandoeningen;
 • osteo-articulaire en musculaire aandoeningen.

Contra-indicaties

 • virusinfecties;
 • diabetes mellitus;
 • osteoporose;
 • hartafwijkingen;
 • nierafwijkingen;
 • schimmelinfecties;
 • cornea ulcera;
 • brandwonden;
 • dracht (bij hoge doseringen en/of tijdens het laatste trimester).

Bijwerkingen

 • abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
 • osteoporose;
 • remming van de lengtegroei van beenderen;
 • huidatrofie;
 • diabetes mellitus;
 • polyurie;
 • polydipsie;
 • polyfagie;
 • euforie;
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • pancreatitis;
 • hyperlipidaemie;
 • toename van de lipolysis;
 • vettige infiltratie van de lever met steroïd-hepatopathie;
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschorssysteem;
 • afname van de thyroïdsynthese;
 • toename van de parathyroïd synthese;
 • Morbus Cushing.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Hond

Intramusculair: afhankelijk van het gewenste effect 0,2 - 5 mg methylprednisolon per kg lichaamsgewicht (= 0,05 – 1,25 ml diergeneesmiddel per 10 kg lichaamsgewicht) eenmalig. De richtdosering is 1 mg methylprednisolon per kg lichaamsgewicht (= 0,25 ml/10 kg diergeneesmiddel lichaamsgewicht).
Bij intramusculaire toediening is 1 injectie doorgaans voldoende voor een therapeutisch effect van ongeveer 3 à 4 weken.
Indien het effect als onvoldoende wordt aangemerkt, verdient het herhalen van de behandeling de voorkeur boven het verhogen van de dosering. Minimum interval is 1 week.

Subconjunctivaal: afhankelijk van de grootte van het dier en de ernst van de aandoening 0,125 - 0,5 ml diergeneesmiddel, overeenkomend met 5 - 20 mg methylprednisolon.

Intrasynoviaal: maximaal 20 mg methylprednisolon (= 0,5 ml diergeneesmiddel).
De behandeling kan 1 maal per week herhaald worden, afhankelijk van het effect.

Kat

Subcutaan: algemene richtdosering per kat is 2 mg methylprednisolon per kg lichaamsgewicht (= 0,25 ml diergeneesmiddel per 5 kg) eenmalig.
Bij ernstige aandoeningen kan deze dosering verhoogd worden tot 4 mg methylprednisolon per kg lichaamsgewicht (= 0,5 ml diergeneesmiddel per 5 kg lichaamsgewicht) eenmalig.
De behandeling kan 1 maal per week herhaald worden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijden

Niet van toepassing

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 oC. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 1 maand

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik bij dieren

Indien toegediend per injectie kan, afhankelijk van de formulering en plaats van toediening, het (lokale) effect van methylprednisolon op de injectieplaats relatief groter zijn (ten opzichte van het systemische effect).

Dracht en lactatie

Niet gebruiken tijdens het laatste trimester van de dracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige toediening van barbituraten, phenylbutazone, phenytoine of rifampicine kan de metabolisatie van de corticosteroïden verhogen en hun effect verminderen. De respons op anticoagulantia kan verminderd worden door corticosteroiden. Combinatie van glucocorticoïden met salicylaten en niet-steroïde anti-inflammatoire stoffen vergroot het risico op gastro-intestinale complicaties.Combinatie van glucocorticoïden met diuretica van de thiazide groep vergroot het risico op glucose-intolerantie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd in rubriek 'Bijwerkingen'.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
eneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 maart 2020

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 08287

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.