Ypozane | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VIRBAC S.A.
1ère avenue – 2065 m – LID
06516 Carros cedex
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VIRBAC S.A.
1ère avenue – 2065 m – LID
06516 Carros cedex
Frankrijk

Aard van het middel

YpozaneHormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ypozane 1,875 mg tabletten voor honden
Ypozane 3,75 mg tabletten voor honden
Ypozane 7,5 mg tabletten voor honden
Ypozane 15 mg tabletten voor honden

Osateronacetaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elk tablet bevat 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg of 15 mg osateronacetaat.

Indicaties

Ter behandeling van goedaardige prostaathypertrofie bij reuen.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking is een tijdelijke verandering van de eetlust, hetzij een toename (zeer vaak) hetzij een afname (zeer zeldzaam). Een tijdelijke verandering van het gedrag, zoals een activiteitstoe- of afname, of socialer gedrag komt veel voor. Andere negatieve reacties zoals tijdelijk braken en/of diarree, flinke dorst of lusteloosheid treden niet vaak op. Vergroting van de melkklieren komt niet vaak voor en kan in zeer zeldzame gevallen samengaan met lactatie.
Tijdelijke bijwerkingen die betrekking hebben op de vacht, zoals haarverlies or haarverandering, zijn in zeer zeldzame gevallen waargenomen na toediening van Ypozane.
Al deze negatieve reacties zijn omkeerbaar zonder specifieke behandeling.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik.
Dien 0,25 – 0,5 mg osateronacetaat toe per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag, gedurende 7 dagen, op de volgende wijze :

Gewicht van de hond Aantal toe te dienen YPOZANE tabletten Aantal tabletten per dag Behandelingsduur
3 tot 7,5 kg 1,875 mg tablet 1 tablet 7 dagen
7,5 tot 15 kg 3,75 mg tablet
15 tot 30 kg 7,5 mg tablet
30 tot 60 kg 15 mg tablet

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De tabletten kunnen direct in de bek worden gegeven of met het voer worden vermengd.

Het begin van de klinische reactie op de behandeling vindt meestal binnen 2 weken plaats. Na de behandeling houdt de klinische reactie tenminste 5 maanden aan.
De dierenarts dient de hond opnieuw te onderzoeken vanaf 5 maanden na de behandeling of eerder indien de klinische symptomen opnieuw verschijnen. De beslissing om op dat moment of op een later tijdstip de behandeling te herhalen, moet gebaseerd zijn op dit onderzoek en een baten/risicobeoordeling. Indien de klinische reactie aanzienlijk korter is dan verwacht, dient de dierenarts opnieuw een diagnosis te stellen.

De maximale hoeveelheid moet niet worden overschreden.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de blisterverpakking na THT.

Speciale waarschuwingen

Bij honden met een leverstoornis moet behoedzaam worden opgetreden.

Handen wassen na gebruik.

In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Een éénmalige orale toediening van 40 mg osateronacetaat bij mannen leidde tot een sporadische afname van de sexuele hormonen. Deze afname is omkeerbaar na 16 dagen. Er waren geen klinische effecten.

Bij vrouwelijke laboratoriumdieren veroorzaakte osateronacetaat ernstige negatieve reacties m.b.t. de voortplantingsfuncties. Daarom dienen vrouwen op een vruchtbare leeftijd dit product niet aan te raken of dienen zij wegwerphandschoenen te dragen wanneer zij dit product toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen moet verwijderen. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

7 februari 2017

Overige informatie

Goedaardige prostaathypertrofie (BPH) is een natuurlijk gevolg van ouderdom. Meer dan 80% van de mannelijke honden ouder dan 5 jaar hebben hier last van. Bij BPH ontwikkelt de prostaat zich en
wordt groter ten gevolge van het mannelijk hormoon testosteron. Dit kan leiden tot uiteenlopende niet-specifieke klinische symptomen zoals buikpijn, problemen met het poepen of plassen, bloed in de
urine en bewegingsstoornissen.

Registratienummer:
Ypozane 1,875 mg tabletten voor honden: REG NL 101404
Ypozane 3,75 mg tabletten voor honden: REG NL 102167
Ypozane 7,5 mg tabletten voor honden: REG NL 102168
Ypozane 15 mg tabletten voor honden: REG NL 102170

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.