Dolorex | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland BV
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

of:
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Duitsland

DolorexAard van het middel

Analgeticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dolorex
10 mg/ml oplossing voor injectie voor paard, hond en kat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Butorfanol 10 mg (equivalent aan 14,6 mg butorfanoltartraat)
Hulpstof: Benzethoniumchloride 0,1 mg

Waterige kleurloze oplossing.

Indicatie(s)

Butorfanol is bedoeld voor situaties waar korte termijn (paard en hond) en korte tot middellange termijn (kat) analgesie nodig is.

Paard:
Pijnbestrijding bij koliek van gastro-intestinale oorsprong.
Sedatie in combinatie met bepaalde α2-adrenoceptor agonisten (zie rubriek "Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg").

Hond:
Bestrijding van matige viscerale pijn.
Sedatie in combinatie met bepaalde α2-adrenoceptor agonisten  (zie rubriek "Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg").

Kat:
Bestrijding van gematigde pijn geassocieerd met zacht weefsel chirurgie.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij dieren waarvan bekend is dat ze een lever- of nieraandoening hebben.

Combinatie butorfanol/detomidine:
De combinatie dient niet gebruikt te worden bij paarden met een al aanwezige cardiale dysritmie of bradycardie.
De combinatie veroorzaakt een afname van de maagdarmmotiliteit en dient daarom niet gebruikt te worden bij koliek veroorzaakt door impactie.

Niet gebruiken in combinatie met romifidine in paarden in de laatste maand van de dracht.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Butorfanol kan de volgende bijwerkingen geven:

Paard:

 • geëxciteerde bewegingen (pacing)
 • ataxie
 • afname van de maagdarmmotiliteit
 • depressie van het cardiovasculaire systeem

Hond:

 • depressie van het respiratoire en cardiovasculaire systeem
 • anorexie en diarree
 • afname van de maagdarmmotiliteit
 • locale pijnreactie t.g.v. intramusculaire injectie


Kat:

 • mydriasis
 • desoriëntatie
 • sedatie
 • mogelijke irritatie op de injectieplaats in geval van herhaalde toedieningen
 • milde agitatie
 • dysforie
 • pijn bij de injectie

 

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paard, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor pijnbestrijding

 • Paard: 0,05-0,1 mg/kg, intraveneuze injectie (2,5-5 ml per 500 kg lichaamsgewicht)
 • Hond: 0,2-0,4 mg/kg, intraveneuze injectie (0,2-0,4 ml per 10 kg lichaamsgewicht)
  Snelle intraveneuze injectie dient voorkomen te worden.
 • Kat: 0,4 mg/kg, subcutane injectie (0,2 ml per 5 kg lichaamsgewicht)

 

Butorfanol is bedoeld voor situaties waar korte termijn (paard en hond) en korte tot middellange termijn (kat) analgesie nodig is.
Analgesie treedt in het algemeen op binnen 15 minuten na toediening aan paard, hond of kat. Bij het paard houdt de analgesie na een enkelvoudige intraveneuze toediening meestal 15-60 minuten aan. Bij de hond duurt de analgesie 15-30 minuten na een enkelvoudige intraveneuze toediening. In de kat houdt het na een enkelvoudige subcutane toediening ongeveer 4 uur aan.
De behandeling met butorfanol kan echter herhaald worden. De noodzaak en timing van een herhalingsbehandeling hangt af van de klinische respons. In gevallen waar een langdurigere pijnbestrijding noodzakelijk is dienen alternatieve middelen te worden gebruikt.

In de kat met viscerale pijn is een analgetisch effect tot 6 uur na toediening van butorfanol aangetoond. In de kat met somatische pijn is de duur van de de analgesie aanzienlijk korter.
Afhankelijk van de klinische respons kan de behandeling elke 6 uur herhaald worden. In de afwezigheid van voldoende analgetisch effect kan het gebruik van een alternatief analgetisch middel, zoals een ander geschikt opioid analgeticum en/of een nonsteroïdale ontstekingsremmer, overwogen worden. Bij elke alternatieve analgesie dient rekening te worden gehouden met de werking van butorfanol via de opioid receptoren.

Voor sedatie

Butorfanol kan gebruikt worden in combinatie met α2-adrenoceptor agonisten (bv. (me)detomidine of romifidine). De dosering dient dan aangepast te worden volgens onderstaande aanbevelingen:

 • Paard:
  Detomidine: 0,01-0,02 mg/kg, intraveneuze injectie
  Butorfanol: 0,01-0,02 mg/kg, intraveneuze injectie
  Detomidine dient tot 5 minuten voor butorfanol toegediend te worden.

  Romifidine: 0,05 mg/kg, intraveneuze injectie
  Butorfanol: 0,02 mg/kg, intraveneuze injectie
  Romifidine kan gelijktijdig of 4 minuten voor butorfanol toegediend worden.
 • Hond:
  Medetomidine: 0,01-0,03 mg/kg, intramusculaire injectie
  Butorfanol: 0,1-0,2 mg/kg, intramusculaire injectie
  Medetomidine en butorfanol kunnen gelijktijdig toegediend worden.

 

De rubber stop mag maximaal 25 keer doorgeprikt worden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Katten dienen gewogen te worden om de correcte dosis te kunnen berekenen. Een geschikte spuit met schaalverdeling dient gebruikt te worden om nauwkeurige toediening van de vereiste dosis mogelijk te maken (bv. insulinespuit of 1 ml spuit met schaalverdeling).
Als herhaalde toediening vereist is dient een andere injectieplaats gebruikt te worden.

Wachttermijn

Paard:
(Orgaan)vlees: 0 dagen;
Melk: 0 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.
Beschermen tegen licht. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de flacon.
Na openen binnen 28 dagen gebruiken.

Waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De veiligheid van het middel is niet aangetoond bij jonge pups, kittens en veulens. Gebruik bij deze dieren dient plaats te vinden op basis van een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.

In katten kan de individuele respons op butorfanol variabel zijn. In de afwezigheid van een voldoende analgetisch effect dient een alternatief analgetisch middel gebruikt te worden (zie rubriek 'Dosering').
Een verhoging van de dosis hoeft niet te resulteren in een verhoging van de mate of de duur van de analgesie.

Paard:
Gebruik van het middel in de aanbevolen dosering kan leiden tot een voorbijgaande ataxie en/of excitatie. Daarom dient de plaats van behandeling zorgvuldig te worden gekozen, om verwondingen van patiënt en personen tijdens de behandeling te voorkomen.

Paard, hond en kat:
Vanwege de hoeststillende werking kan butorfanol tot een ophoping van slijm in de luchtwegen leiden. Bij dieren met luchtwegaandoeningen gepaard gaande met verhoogde slijmproductie of bij dieren die behandeld worden met expectorantia dient butorfanol daarom alleen toegediend te worden op basis van een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.

 • Bij behandelde dieren kan sedatie voorkomen.
 • Het gelijktijdig gebruik van andere middelen met een remmende werking op het centrale zenuwstelsel zal naar verwachting de werking van butorfanol versterken en dergelijke middelen dienen met voorzichtigheid gebruikt te worden. Er dient een verlaagde dosis gegeven te worden als deze middelen gelijktijdig toegediend worden.
 • Butorfanol kan gebruikt worden in combinatie met andere sedativa, zoals α2-adrenoceptor agonisten (bv. romifidine of detomidine bij paarden, medetomidine bij honden), indien een synergistisch effect te verwachten is. Een passende verlaging van de dosering is daardoor nodig bij gelijktijdig gebruik met dergelijke middelen (zie dosering). Bij dieren met cardiovasculaire aandoeningen dient voorzichtig omgegaan te worden met de combinatie van butorfanol en α2-adrenoceptor agonisten. Het gelijktijdige gebruik van anticholinerge middelen zoals atropine dient overwogen te worden.
 • Vanwege de antagonistische werking op de opiaat mu receptoren kan butorfanol de analgetische werking bij dieren die al pure opioid mu agonisten (morfine/oxymorfine) toegediend hebben gekregen wegnemen.
 • De veiligheid van het middel is niet aangetoond bij de doeldiersoorten tijdens de dracht of lactatie. 
  Het gebruik van butorfanol tijdens de dracht of lactatie wordt niet aangeraden.
 • Het belangrijkste symptoom van overdosering is een ademhalingsdepressie, die in ernstige gevallen tegengegaan kan worden met een opioid antagonist (naloxone).
  Bij paarden zijn andere mogelijke symptomen van overdosering rusteloosheid/excitatie, spiertrillingen, ataxie, speekselen, afname van de maagdarmmotiliteit en toevallen.
  Bij katten zijn de voornaamste symptomen van overdosering incoördinatie, speekselen en milde aanvallen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

 • Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om accidentele injectie/zelfinjectie te voorkomen. Als accidentele zelfinjectie optreedt, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Rijd geen auto. De effecten van butorfanol zijn o.a. sedatie, duizeligheid en verwardheid. De effecten kunnen worden tegengegaan met een opioid antagonist.
 • Bij contact met huid of ogen direct goed afspoelen.
 • Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 juni 2009

Overige informatie

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

Verpakking: Flacon à 10 of 50 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 10468

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 16 juni 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.