Ketofen 1% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial BV,
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial S.A.S,
4 Chemin du Calquet
31057 TOULOUSE, Cedex (Frankrijk)

Aard van het middel

Anti-inflammatoir.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ketofen 1%, oplossing voor injectie voor honden en katten
Ketoprofen

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Ketoprofen 10 mg
Hulpstoffen: Benzylalcohol 10 mg

Indicatie(s)

Behandeling van pijnlijke ontstekingsverschijnselen, in het bijzonder osteo-artritis, trauma, dislocaties, verstuikingen, discusaandoeningen, artritis en zwellingen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • Ernstige nierinsufficiëntie.
  • Maag-darm ulceraties.
  • Hemorrhagische syndromen.
  • Bekende overgevoeligheid voor ketoprofen.

Bijwerkingen

In zeer uitzonderlijke gevallen spijsverteringsstoornissen en braken.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toediening

Hond: subcutaan, intraveneus of intramusculair.
Kat: subcutaan.

Dosering

2 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 0,2 ml per kg lichaamsgewicht, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen speciale aanwijzigen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 1 maand.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens de dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen voor honden en katten tijdens de dracht en/of lactatie. Uit onderzoek bij laboratoriumdieren zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene of embryotoxische effecten.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Het product niet gebruiken in combinatie met andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of corticosteroïden noch met diuretica of anticoagulantia.

Overdosering

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek: ‘Bijwerkingen’.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 augustus 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 7309

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 augustus 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.