Rimadyl smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
België

Rimadyl tablettenAard van het middel

Analgeticum, Anti-inflammatoir, Anti-pyrethisch.

Benaming van het diergeneesmiddel

RIMADYL® SMAKELIJKE TABLETTEN 20/50/100 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Elke tablet bevat als werkzaam bestanddeel respectievelijk 20, 50 of 100 mg carprofen

Indicatie(s)

Ter vermindering van ontsteking en pijn bij de hond bij zowel acute als chronische aandoeningen van spieren en skelet, zoals osteoarthritis, alsook ter bestrijding van post-operatieve pijn.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hartaandoeningen, lever- of nieraandoeningen, wanneer er aanwijzingen zijn voor gastrointestinale ulceratie of bloedingen, bloedafwijkingen of overgevoeligheid voor het product.

Bijwerkingen

Zoals ook voor andere NSAID’s kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen worden geconstateerd: braken, diarree, gebrek aan eetlust, gastro-intestinale ulceratie en bloeding.
Zeer zelden worden levertoxiciteit, disorientatie, rusteloosheid, nierproblemen en huidproblemen gezien.
In uiterst zeldzame gevallen is sterfte geconstateerd.

Wanneer zich bijwerkingen voordoen, dient de therapie direct gestaakt te worden en het dier, indien nodig, aanvullend behandeld te worden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

 • Dosering voor alle indicaties: 4 mg/kg lichaamsgewicht, 1x daags: zie doseringstabel.
 • Bij post-operatief gebruik kan, om de pijnstillende en antiinflammatoire behandeling post operatief uit te breiden, de parenterale therapie met Rimadyl Injectievloeistof na 24 uur gevolgd worden door Rimadyl Smakelijke tabletten gedurende 5 dagen.
Rimadyl
SmakelijkeTablet 20 mg
:
1 tablet per 5 kg,
1x daags:
Rimadyl
SmakelijkeTablet 50 mg
:
1 tablet per 12,5 kg,
1x daags:
Rimadyl
SmakelijkeTablet 100 mg
:
1 tablet per 25 kg,
1x daags:
Gewicht
van de hond
Aantal
Tabletten
Gewicht
van de hond
Aantal
Tabletten
Gewicht
van de hond
Aantal
Tabletten
2,5 kg ½ 2,5 kg - 2,5 kg -
5 kg 1 5 kg - 5 kg -
10 kg 2 10 kg - 10 kg -
15 kg 3 15 kg 1 15 kg -
20 kg 4 20 kg 20 kg -
25 kg - 25 kg 2 25 kg 1
30 kg - 30 kg 30 kg 1
35 kg - 35 kg 3 35 kg
40 kg - 40 kg - 40 kg
45 kg - 45 kg - 45 kg 2
50 kg - 50 kg - 50 kg 2
60 kg - 60 kg - 60 kg
75 kg - 75 kg - 75 kg 3

Toedieningswijze

Voor orale toediening.
Rimadyl® Smakelijke tabletten zijn goed van smaak en worden door de meeste honden graag opgenomen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

 • De voorgeschreven dosis dient niet te worden overschreden.
 • Geen andere NSAID tegelijkertijd toedienen of binnen 24 uur na toediening van carprofen.
 • Carprofen bindt zich in hoge mate aan plasmaeiwitten, waardoor het concurreert met andere middelen die ook sterk plasma-eiwit gebonden zijn. Dit kan leiden tot toxische effecten.
 • Niet gebruiken bij gedehydreerde, hypovolaemische dieren of bij dieren met hypotensie omdat er dan een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit.
 • Niet tegelijk gebruiken met potentiëel nefrotoxische medicijnen.
 • Bij gebruik als ontstekingsremmend middel bij ontstekingen van bacteriële oorsprong dient tevens een antimicrobiële therapie ingesteld te worden.
 • Bij gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren indien nodig de dosering aanpassen en de patient intensief controleren.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren of invriezen.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen en huisdieren bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

 • Alleen voor gebruik bij de hond. Niet gebruiken bij katten.
 • Daar de Rimadyl® Smakelijke tabletten graag gegeten worden, dienen ze op een veilige plaats bewaard te worden. Als er grote hoeveelheden opgenomen worden, kunnen er ernstige bijwerkingen ontstaan. Als u uw hond (of kat) er van verdenkt meer Rimadyl® Smakelijke tabletten dan de voorgeschreven dosis te hebben opgenomen, neemt u dan contact op met uw dierenarts.
 • De veiligheid van Rimadyl® Smakelijke tabletten toegediend tijdens de dracht is nog onvoldoende onderbouwd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

29 augustus 2013

Overige informatie

Eigenschappen: Rimadyl® behoort tot de groep der niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) en heeft vooral sterke analgetische en antipyretische en daarnaast ook anti-inflammatoire eigenschappen.
De werking berust op een remming van het enzym cyclooxygenase in de arachidonzuur cascade van de prostaglandinesynthese. In vitro is er de grootste activiteit bij het remmen van cyclo-oxygenase 2.
Bij de therapeutische dosering is echter de remming van de cyclo-oxygenase, gemeten in het bloed, te verwaarlozen. Het werkingsmechanisme van carprofen is dan ook niet geheel bekend. Na orale toediening worden maximale plasmaspiegels bereikt na 1–3 uur.

Verpakking: Container met tabletten die 20, 50 of 100 mg carprofen bevatten, afgesloten met een voor kinderen beveiligde schroefdop. Verpakkingen van 20 en 100 tabletten.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer:
RIMADYL® SMAKELIJKE TABLETTEN 20 mg: REG NL 10021
RIMADYL® SMAKELIJKE TABLETTEN 50 mg: REG NL 10022
RIMADYL® SMAKELIJKE TABLETTEN 100 mg: REG NL 10023

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 12 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.