Trocoxil | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer (Heinrich Mack Nachf)
Heinrich-Mack-Str. 35, Illertissen
Duitsland

of

Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
Italië

TrocoxilAard van het middel

Analgeticum, Anti-inflammatoir, Anti-pyrethisch.

Benaming van het diergeneesmiddel

Trocoxil 6mg kauwtabletten voor honden
Trocoxil 20mg kauwtabletten voor honden
Trocoxil 30mg kauwtabletten voor honden
Trocoxil 75mg kauwtabletten voor honden
Trocoxil 95mg kauwtabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Mavacoxib 6 mg
Mavacoxib 20 mg
Mavacoxib 30 mg
Mavacoxib 75 mg
Mavacoxib 95 mg


De tabletten bevatten ook de volgende ingredienten:
Sucrose
Silicified microcrystallijne cellulose
Kunstmatige rundersmaakstof poeder
Croscarmellose natrium
Natrium laurylsulfaat
Magnesium stearaat

Driehoekige tablet met een bruin gespikkeld uiterlijk, voorzien van de sterkte van de tablet aan de ene zijde en het woord “Pfizer” aan de andere zijde.

Indicatie(s)

Trocoxil kauwtabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van pijn en ontsteking, geassocieerd met degeneratieve gewrichtsaandoeningen bij honden, waarbij een behandeling van meer dan één maand nodig is.
Trocoxil behoort tot de groep van medicijnen genaamd “Non-steroidal Anti-inflammatory drugs” (NSAIDs) die gebruikt worden voor de behandeling van pijn en ontsteking.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij honden jonger dan 12 maanden en/of met een lichaamsgewicht van minder dan 5 kg.
Niet gebruiken bij honden die lijden aan gastro-intestinale aandoeningen, inclusief ulceratie en bloedingen.
Niet gebruiken wanneer er aanwijzingen zijn voor bloedafwijkingen.
Niet gebruiken ingeval van verminderde nier- of leverfunctie.
Niet gebruiken in geval van hartinsufficiëntie.
Niet gebruiken bij drachtige dieren, fokdieren of lacterende dieren.
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
Niet gebruiken in geval van een bekende overgevoeligheid voor sulfonamides.
Niet tegelijk gebruiken met glucocorticoïden of andere NSAIDs.

Bijwerkingen

Typische bijwerkingen van NSAIDs zoals verlies van eetlust, diarree, braken, apathie en een verandering van renale biochemische parameters en verminderde nierfuntie zijn af en toe gerapporteerd. In zeldzame gevallen kunnen deze fataal zijn. Als deze bijwerkingen zich voordoen, dient de behandeling met het product gestaakt te worden en contact opgenomen te worden met uw dierenarts.

Neemt u er nota van dat Trocoxil een verlengde werkingsduur heeft (tot 2 maanden na toediening van de tweede dosis en volgende doses). Bijwerkingen kunnen zich op ieder tijdstip gedurende deze periode voordoen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden vanaf een leeftijd van 12 maanden.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik.

Gebruik de dosering zoals voorgeschreven door uw dierenarts. De dosering is van Trocoxil kauwtabletten is 2 mg/kg lichaamsgewicht (zie onderstaande tabel).

DIT IS GEEN NSAID VOOR DAGELIJKSE TOEDIENING.

De behandeling dient 14 dagen later herhaald te worden en vervolgens is het doseringsinterval één maand. Een behandelingscyclus met Trocoxil mag niet langer zijn dan 7 opeenvolgende doses (6,5 maand).

 

 

Lichaamsgewicht
(kg)
Aantal en sterkte van de
toe te dienen tabletten
6 mg 20 mg 30 mg 75 mg 95 mg
5-6 2
7-10 1
11-15 1
16-20 2
21-23 1 1
24-30 2
31-37 1
38-47 1
48-52 1 1
53-62 1 1
63-75 2

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Trocoxil dient direct vóór of tijdens de hoofdmaaltijd van de hond gegeven te worden.
Er dient voor gezorgd te worden dat de tablet ingenomen wordt.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de blister na EXP.

Speciale waarschuwing(en)

Advies voor de eigenaar van de hond

Voordat Trocoxil voorgeschreven wordt en gedurende de behandeling met Trocoxil zal uw dierenarts uw hond controleren op nier- en leverproblemen en ook op aandoeningen van het darmkanaal.

Trocoxil dient niet gebruikt te worden bij honden met uitdrogingsverschijnselen.

Als uw hond geopereerd moet worden, dient u uw dierenarts te informeren dat de hond Trocoxil gebruikt.

Geen andere NSAIDs of glucocorticoïden tegelijkertijd toedienen of binnen 1 maand na de laatste toediening van Trocoxil.

Trocoxil heeft een verlengde werkingsduur (tot 2 maanden na toediening van de tweede dosis en volgende doses). Bijwerkingen kunnen zich op ieder tijdstip gedurende deze periode voordoen.

Indien zich na toediening van Trocoxil een bijwerking voordoet, dient het gebruik van het product gestaakt te worden en direct het advies van uw dierenarts ingewonnen te worden.

Trocoxil niet gebruiken bij drachtige dieren, fokdieren of lacterende dieren.

Vertel het uw dierenarts als uw hond een bloedverdunnend middel gebruikt.

De door uw dierenarts voorgeschreven dosering niet overschrijden.

In geval van accidentele zelftoediening, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Indien u een bekende overgevoeligheid voor NSAIDs heeft, dient u contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

Opname van mavacoxib kan schadelijk zijn voor kinderen en er kunnen langdurige farmacologische effecten waargenomen worden, die bv kunnen resulteren in gastro-intestinale aandoeningen. Om accidentele opname te vermijden, dient de tablet direct na het verwijderen uit de blister aan de hond toegediend te worden.

Niet eten, drinken of roken tijdens het omgaan met het product. Handen wassen na omgaan met het product.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 januari 2011

Overige informatie

Verpakking met blister met twee tabletten van de zelfde sterkte per verpakking, elke tablet bevat respectievelijk 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg of 95 mg mavacoxib. De tabletten zijn driehoekig met een bruin gespikkeld uiterlijk. De sterkte van de tablet is aangegeven aan de voorzijde en de vermelding Pfizer aan de achterzijde.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer:
Trocoxil 6mg kauwtabletten voor honden: REG NL 100602
Trocoxil 20mg kauwtabletten voor honden: REG NL 100604
Trocoxil 30mg kauwtabletten voor honden: REG NL 100605
Trocoxil 75mg kauwtabletten voor honden: REG NL 100606
Trocoxil 95mg kauwtabletten voor honden: REG NL 100609

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 januari 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.