Alfacaine 2% + Adrenaline pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB Woerden

Alfacaine 2% + Adrenaline pro inj.Aard van het middel

Anestheticum, Hormoonpreparaat

Benaming van het diergeneesmiddel

Alfacaine 2%+adrenaline pro inj, oplossing voor injectie voor honden en katten

Lidocainehydrochloride en adrenaline

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml oplossing:

Werkzaam bestanddeel:
Lidocainehydrochloride 20 mg
Adrenaline (als adrenaline-tartraat) 10 mcg

Hulpstoffen:
Natriummetabisulfiet (E223) 1,0 mg
Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1,0 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,1 mg

Indicaties

Lokaal-anestheticum bestemd voor oppervlakte-, infiltratie- en epiduraal anesthesie.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:

 • hyperthyroidisme;
 • hartgebreken;
 • ventriculaire hyperexcitatie.

Bijwerkingen

 • Bij gebruik aan lichaamsuiteinden: vasoconstrictie wat necrose tot gevolg kan hebben;
 • Cerebrovasculaire complicaties zoals angst, convulsies en tremoren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Parenteraal, uitgezonderd intraveneus:

 • oppervlakte anesthesie: het omspuiten van de te behandelen plaats.
 • infiltratie anesthesie:
  • zaadstrengen (in combinatie met zware sedatie of anesthesie)
   reu: 1-2 ml per zaadstreng
   kater: 0,5 ml per zaadstreng.
  • huid en spieren:
   1 ml per 5 kg per infiltratiepunt (maximaal 12 mg lidocaïnehydrochloride per kg).
 • epiduraal anesthesie:
  1-5 ml per dier, of
  1 ml per 5 kg of
  1-1,5 ml per 10 cm ruglengte.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Parenteraal, uitgezonderd intraveneus.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in een koelkast bij 2-8C
Bewaar injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.:
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Ventriculaire hyperexcitatie veroorzaakt door bijvoorbeeld chloroform, halothaan, cyclopropaan, digitalis, diuretica, kininen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Overdosering kan leiden tot slaperigheid, hypotensie en convulsies.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 november 2021

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken1 x 100 ml flacon in kartonnen doos.
12 x 100 ml flacon in polystyrene omdoos.
1 x 50 ml flacon in kartonnen doos.
15 x 50 ml flacon in polystyrene omdoos.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 1475

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.