Alfacaine 2% pro inj | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Anestheticum

Benaming van het diergeneesmiddel

Alfacaine 2% pro inj, oplossing voor injectie voor honden en katten.
Lidocaïnehydrochloride

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Lidocaïnehydrochloride 20 mg

Hulpstoffen:
Natriummetabisulfiet (E223)
Methylparahydroxybenzoaat (E218)
Propylparahydroxybenzoaat (E216)

Indicatie(s)

Lokaal anestheticum bestemd voor oppervlakte-, infiltratie-, extradurale-, epidurale- en sacrale anesthesie.

Contra-indicatie(s)

 Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Effecten op het centraal zenuwstelsel: tremoren, convulsies, sloomheid, nystagmus, insulten (kat), ademhalingsdepressie of apneu.
Effecten op het cardiovasculair systeem: perifere vasodilatatie, remming van de hartactie.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

  Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Oppervlakte anesthesie:

  • het omspuiten van de te behandelen plaats.

Infiltratie anesthesie:

  • huid/spieren: 4 mg lidocaïne per kg lichaamsgewicht per infiltratiepunt (algemeen maximum 12 mg lidocaïne hydrochloride per kg lichaamsgewicht).
  • zaadstrengen: hond: 20 - 40 mg lidocaïne per zaadstreng (alleen na zware sedatie of anesthesie), kat: 10 mg lidocaïne per zaadstreng of testikel (alleen na zware sedatie of anesthesie).

Geleidingsanesthesie:

  • afhankelijk van de diersoort en dikte van de zenuwen ca. 40 mg lidocaïne in of bij de zenuwbaan, hersenwaarts van het operatiegebied.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum, vermeld op het etiket na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd bij 6.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

29 september 2014

Overige informatie

Glazen injectieflacon (type II) à 50 of 100 ml met butylrubber stop en aluminium felscapsule.
12 flacons à 100 ml verpakt in een polystyreen doos.
15 flacons à 50 ml verpakt in een polystyreen doos.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 1476

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.