Antisedan | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo,
Finland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Orion Corporation
Espoo
Finland

Aard van het middel

Antagonist voor medetomidine.

Benaming van het diergeneesmiddel

Antisedan, 5mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten
Atipamezole hydrochloride

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Atipamezole hydrochloride: 5 mg
Hulpstof: Methyl-parahydroxybenzoaat (E219): 1 mg

Indicatie(s)

Herstel van mobiliteit en bewustzijn naast een zeer snel herstel van het hartritme, na toepassing van medetomidine of dexmedetomidine bij honden en katten.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen komen slechts zelden voor:

Hond: Braken of overmatige speekselproductie, hijgen, ongecontroleerd urineren, ongecontroleerde ontlasting, hyperactiviteit, tachycardie en diarree zijn waargenomen

Kat: Braken of overmatige speekselproductie, hijgen, ongecontroleerd urineren, ongecontroleerde ontlasting, hyperactiviteit (met name op geluid en prikkeling van de huid), tachycardie en aritmie van het hart zijn waargenomen.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

  • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
  • Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
  • Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
  • Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
  • Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Toedieningswijze:

Intramusculaire injectie. Maximaal 1 ml per injectieplaats. De toe te dienen dosis bij voorkeur verdelen over 2 injectieplaatsen.

Dosering:

Een atipamezole injectie dient 15-60 minuten na medetomidine of dexmedetomidine te worden gegeven. Herstel van het dier treedt op binnen 5-15 minuten.

Bij de hond

Het toe te dienen volume (ml) van Antisedan is hetzelfde als het toegediende volume (ml) Domitor of Dexdomitor (0,5 mg/ml). Echter indien Dexdomitor (0,1 mg/ml) is gebruikt dient het toe te dienen volume (ml) Antisedan een vijfde (1/5) van het toegediende volume (ml) Dexdomitor (0,1 mg/ml) te zijn.

Berekend in microgram (werkzaam bestanddeel), is de dosis van Antisedan 5 maal die van Domitor en 10 maal die van Dexdomitor 0,5 mg/ml en Dexdomitor 0,1 mg/ml.

Bij de kat

Het toe te dienen volume (ml) van Antisedan is de helft van het toegediende volume (ml) Domitor of Dexdomitor (0,5 mg/ml). Echter indien Dexdomitor (0,1 mg/ml) is gebruikt dient het toe te dienen volume (ml) Antisedan een tiende (1/10) van het toegediende volume (ml) Dexdomitor (0,1 mg/ml) te zijn.

Berekend in microgram (werkzaam bestanddeel), is de dosis van Antisedan 2,5 maal die van Domitor en 5 maal die van Dexdomitor 0,5 mg/ml en Dexdomitor 0,1 mg/ml.

Voorbeeld doseringen:

HONDEN
Dosering Domitor Dosering 0,5 mg/ml Dexdomitor Dosering 0,1 mg/ml Dexdomitor Dosering Antisedan
1000 mcg/m2 40 mcg/kg 500 mcg/m2 20 mcg/kg 500 mcg/m2 20 mcg/kg 5000 mcg/m2 200 mcg/kg
= 0,4 ml/10 kg = 0,4 ml/10 kg = 2,0 ml/10 kg = 0,4 ml/10 kg

 

KATTEN
Dosering Domitor Dosering 0,5 mg/ml Dexdomitor Dosering 0,1 mg/ml Dexdomitor Dosering Antisedan
80 mcg/kg 40 mcg/kg 40 mcg/kg 200 mcg/kg
= 0,4 ml/5 kg = 0,4 ml/5 kg = 1,0 ml/3 kg* = 0,2 ml/5 kg 0,1 ml/3 kg

* Voor katten die meer dan 3 kg wegen, wordt Dexdomitor 0,5 mg/ml aangeraden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijden

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Niet invriezen.
Beschermen tegen licht.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 4 weken
Niet gebruiken na uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort

Na toediening van dit diergeneesmiddel, dient het dier op een zo rustig en comfortabel mogelijke plaats te worden gehouden, zodat het dier kan bijkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

In het geval dat naast (dex)medetomidine tevens ketamine wordt gebruikt, het diergeneesmiddel niet eerder dan 30 tot 40 minuten na toediening van ketamine toepassen. Atipamezole antagoneert het effect van ketamine niet, en het residuele effect van ketamine kan in dit geval convulsies veroorzaken.

Niet gelijktijdig toepassen met andere alfa-receptor-antagonisten of farmaca die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden.

Na toepassing de patiënt 6 uur niet voeren of laten drinken.

Niet toepassen bij dieren met lever- of nieraandoeningen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Contact met de huid en slijmvliezen dient te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. In geval van besmetting, moet de huid of het slijmvlies onmiddellijk worden afgespoeld met water.

Dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie. Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht of lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet-specifieke centrale stimulantia (zoals 4-aminopyridine) potentiëren het recovery-inducerend effect van atipamezole.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Overdosering manifesteert zich als een reversibele hyperactiviteit en tachycardie.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van niet-gebruikte geneesmiddel of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

20 oktober 2020

Overige informatie

Atipamezole is een potent en selectief α2-receptor blokkerend middel (α2-antagonist), dat de vrijgifte van de noradrenaline mediator bevordert in zowel het centrale als perifere zenuwstelsel. Dit leidt tot activatie van het centrale zenuwstelsel secundair aan sympathische activatie.
Atipamezole is, als een α2-antagonist, in staat de effecten van het α2-receptor activerend middel medetomidine of dexmedetomidine, op te heffen of te verhinderen. Op deze wijze zal atipamezole na toediening van medetomidine of dexmedetomidine snel het bewustzijn en de mobiliteit van de hond en kat herstellen, terwijl ook de meeste andere effecten van medetomidine of dexmedetomidine zullen worden geneutraliseerd.
Het specifieke effect van atipamezole op de respiratietractus en het cardiovasculair systeem is licht, maar als het toegediend wordt na een sedativum (α2-agonist) verhoogt de sympathische activiteit de hartfrequentie en de bloeddruk.
Atipamezole wordt snel geabsorbeerd na intramusculaire toediening. De piekconcentratie in het centrale zenuwstelsel wordt na 10-15 minuten bereikt. Het distributievolume (Vd) is 1-2,5 l/kg na intraveneuze of intramusculaire injectie.
De halfwaardetijd van atipamezole in het organisme is bij benadering 1 uur. Atipamezole wordt hoofdzakelijk in de lever geoxideerd, een klein gedeelte wordt gemethyleerd in de nieren.
De metabolieten worden voornamelijk uitgescheiden in de urine.

Verpakking

Doosje met 1 flacon à 10 ml.
Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenDiergeneesmiddel – Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Antisedan is een handelsmerk van Orion Corporation, Espoo, Finland.

Registratienummer: REG NL 7744

Distributeur:
VETOQUINOL BV
Postbus 9202
4801 LE Breda
Nederland

**Datum van toevoegen/wijziging vanbovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 29 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken