Euthasol | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

EuthasolAard van het middel

Anestheticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Euthasol 20% oplossing voor injectie
Euthasol 40% oplossing voor injectie

Pentobarbitalnatrium

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Euthasol 20%: Pentobarbitalnatrium 200 mg (overeenkomend met 182,3 mg pentobarbital)
Euthasol 40%: Pentobarbitalnatrium 400 mg (overeenkomend met 364,6 mg pentobarbital)

Hulpstoffen:
Benzylalcohol

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, paard, pony, varken, hond, kat

Indicatie(s)

Euthanasie.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Na verlies van bewustzijn kunnen incidenteel de volgende verschijnselen optreden:
Hikken, zuchten, trillen van neusvleugels en poot/beenbewegingen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toedieningsweg(en)

Hond, kat : 100-200 mg pentobarbital-natrium per kg lichaamsgewicht, snel intraveneus of intracardiaal.
Rund : 50 mg pentobarbital-natrium per kg lichaamsgewicht, snel intraveneus (katheter).
Paard, pony : 50 mg pentobarbital-natrium per kg lichaamsgewicht, snel intraveneus (katheter).
Varken : 100-200 mg pentobarbital-natrium per kg lichaamsgewicht, snel intraveneus
Big : 100-200 mg pentobarbital-natrium per kg lichaamsgewicht, snel intraveneus of intracardiaal.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Intracardiale toediening is alleen acceptabel na voorafgaande zware sedatie of anesthesie.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Controleer tot circa 10 minuten na toediening regelmatig of tekenen van leven (ademhaling, hartslag, cornea-reflex etc.) terugkeren. In klinische proeven is vastgesteld, dat dit eventueel kan gebeuren. Ingeval zich dergelijke verschijnselen voordoen wordt aangeraden nogmaals 0,5 tot 1 maal de
voorgeschreven dosis toe te dienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Pentobarbital is een zeer sterk narcoticum. Het is giftig wanneer het wordt ingeslikt en kan worden geabsorbeerd door de huid.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Huidcontact dient te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 november 2010

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10341

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 9 november 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken