Ketamine 100 injectie | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Aard van het middel

Anestheticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ketamine 100 inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Ketamine (als ketaminehydrochloride) 100,0 mg
Hulpstoffen:
Methyl-4-hydroxybenzoaat (E 218) 1,0 mg
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E 216) 0,1 mg

Indicatie(s)

Monotherapie

Voor het induceren van een kortdurende anesthesie bij onderzoek van onrustige dieren, röntgendiagnostiek en verband wisselen.

Combinatietherapie (in combinatie met atropine en  xylazine)

Chirurgische ingrepen als ovariectomie, castratie, keizersnede, kaakoperatie, tandextractie, reinigen van gebit, oog-, neus-, ooroperatie, openen van een abces.

Contra-indicatie(s)

 • Decompensatio cordis.
 • Intracraniale operaties of schedeltrauma.
 • Lever- en nierafwijkingen.
 • Glaucoom

Bijwerkingen

 • Inductie van katalepsie, diepe analgesie, amnesie, waarbij de reflexen van larynx en pharynx aanwezig blijven.
 • Tijdelijke bloeddrukverhoging en stijging van de hartfrequentie.
 • Tijdens de inductiefase treedt een lichte ademdepressie op.
 • De recovery kan gepaard gaan met excitatie, tremoren en spierkrampen.
 • Stoornissen in het ademritme, waarbij fasen van apneu worden afgewisseld met snelle frequente inspiraties.
 • De ogen blijven geopend (uitdrogen cornea), vaak een lichte nystagmus.
 • De spiertonus neemt toe, er dient evenwel rekening gehouden te worden met het optreden van convulsies en spierkrampen.
 • Verhoogde speekselvloed.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

 • Bij gebruik van ketamine ontstaat een verhoogde  spiertonus; geadviseerd wordt tevens een spierrelaxans toe te dienen.
 • Om speekselen te voorkomen kan atropine worden  toegevoegd.
 • Omdat in het algemeen de ogen open blijven verdient  het aanbeveling wat oogzalf op de cornea aan te brengen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere  vormen van interactie

Niet gelijktijdig met choline-esterase remmers zoals organische fosforverbindingen toedienen.

Dosering en toedieningsweg(en)

Monotherapie

Hond:
5-15 mg ketamine per kg lichaamsgewicht intramusculair of
1-10 mg ketamine per kg lichaamsgewicht intraveneus.

Kat:
10-20 mg ketamine per kg lichaamsgewicht intramusculair.

Combinatietherapie

Hond:
6-10 mg ketamine per kg lichaamsgewicht intramusculair.
Dosering aanbevolen voor xylazine 1-2 mg per kg  lichaamsgewicht intramusculair en dosering aanbevolen voor atropine 0,05-0,1 mg per kg lichaamsgewicht intramusculair.

Kat:
8-20 mg ketamine per kg lichaamsgewicht intramusculair.Dosering aanbevolen voor xylazine 1-2 mg per kg  lichaamsgewicht intramusculair en dosering aanbevolen voor atropine 0,05-0,1 mg per kg lichaamsgewicht subcutaan

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te  verwachten dan die genoemd onder Bijwerkingen.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De ooglidreflex blijft intact.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. 
Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegeven

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen.

Houdbaarheidstermijn

Twee jaar.
Aangeprikte flacon: 30 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst.
Aangeprikte flacon: bewaren bij 8°C - 15°C, beschermen tegen licht.

Aard en inhoud van de verpakking

Glazen injectieflacon (type II) met rubberstop en  aluminium felscapsule.
Netto inhoud 10 ml of 50 ml.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 8231

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken