Lidocaine 2% + adrenaline | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB WOERDEN

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB WOERDEN

Aard van het middel

Anestheticum, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Lidocaine 2% + adrenaline, oplossing voor injectie voor honden en katten

Lidocainehydrochloride en adrenaline

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml

Werkzaam bestanddeel:
Lidocainehydrochloride 20 mg
Adrenaline (als adrenaline-tartraat) 10 mcg

Hulpstoffen:
Natriummetabisulfiet (E223) 1,0 mg
Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1,0 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,1 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Lokaal anestheticum bestemd voor oppervlakte-, infiltratie-, en epiduraalanesthesie.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:

 • hyperthyroidisme;
 • hartgebreken;
 • ventriculaire hyperexcitatie

Bijwerkingen

 • Bij gebruik aan lichaamsuiteinden: vasoconstrictie wat necrose tot gevolg kan hebben;
 • Cerebrovasculaire complicaties zoals angst, convulsies en tremoren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toedieningsweg(en)

Parenteraal, uitgezonderd intraveneus.

Oppervlakte anesthesie:

 • het omspuiten van de te behandelen plaats;

Infiltratieanesthesie:

 • zaadstrengen (in combinatie met zware sedatie of anaesthesie):
  • reu: 1-2 ml injectievloeistof per zaadstreng;
  • kater: 0,5 ml injectievloeistof per zaadstreng;
 • huid en spieren: 1 ml injectievloeistof per 5 kg per infiltratiepunt (maximaal 12 mg lidocaïnehydrochloride per kg);

Epiduraalanesthesie:

1-5 ml injectievloeistof per dier,
of 1 ml injectievloeistof per 5 kg
of 1-1,5 ml injectievloeistof per 10 cm ruglengte.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Parenteraal, uitgezonderd intraveneus.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

 • Koel bewaren (8-15 graden ºC).
 • Beschermen tegen licht.
 • Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
 • Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.:
 • Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Ventriculaire hyperexcitatie veroorzaakt door bijvoorbeeld chloroform, halothaan, cyclopropaan, digitalis, diuretica, kininen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Overdosering kan leiden tot slaperigheid, hypotensie en convulsies.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 april 2011

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 8632

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 6 april 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.