Lidocaine 2 inj. (+ noradrenaline) | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dopharma BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Aard van het middel

Anestheticum, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Lidocaine 2 inj. (+ noradrenaline), injectievloeistof voor honden en katten.
Lidocaïnehydrochloride, noradrenalinebitartraat.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen:
Lidocaïnehydrochloride 20 mg.
Noradrenalinebitartraat 80 µg.

Hulpstoffen:
methyl-4-hydroxybenzoaat (E 218) 1 mg,
propyl-4-hydroxybenzoaat (E 216) 0,1 mg,
natriumdisulfiet,
natriumchloride,
citroenzuur,
natriumcitraat,
water voor injectie.

Indicatie(s)

Epiduraalanesthesie.

Contra-indicatie(s)

  • hyperthyroïdisme;
  • hartgebreken;
  • ventriculaire hyperexcitatie veroorzaakt door bijvoorbeeld chloroform, halothaan, cyclopropaan, digitalis, diuretica en kininen.

Bijwerkingen

  • bij gebruik aan de lichaamsuiteinden: vasoconstrictie wat necrose tot gevolg kan hebben;
  • cerebrovasculaire complicaties zoals angst, convulsies en tremoren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

1 ml injectievloeistof per 5 kg lichaamsgewicht, of 1,5 ml injectievloeistof per 10 cm ruglengte.
Voor epidurale toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden.
Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Overdosering kan leiden tot slaperigheid, hypotensie en convulsies.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 april 2010

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3521

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 16 april 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken