Lidocaine HCL 2% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE BLADEL

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE BLADEL

Aard van het middel

Anestheticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Lidocaine HCL 2%, oplossing voor injectie.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddeel: Lidocaïne hydrochloride 20 mg

Indicatie(s)

  • Ventrikelfibrillatie
  • Lokale anaesthesie

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Dosering:

Bij ventrikel fibrilleren: 2 mg lidocaïnehydrochloride per kg lichaamsgewicht, langzaam intraveneus; 
vervolgens een druppelinfuus met een toedieningssnelheid van 0,025 – 0,08 mg lidocaïnehydrochloride per kg lichaamspgewicht per minuut, tot een maximum van 8 mg lidocaïnehydrochloride per kg lichaamsgewicht per 10 minuten

Bij lokale anaesthesie: maximaal 4 mg lidocaïnehydrochloride per kg lichaamsgewicht.

Toedieningsweg:

Parenteraal

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Aangeprikte flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
Overdosering kan leiden tot slaperigheid, hypotensie en convulsies

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 februari 2009

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 2641

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 18 februari 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken