Dolthene | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial BV
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial
4 chemin du Calquet
31057 Toulouse
Frankrijk

Aard van het middel

DoltheneAnthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dolthene 22,65 mg/ml suspensie voor orale toediening voor honden
Oxfendazol

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Oxfendazol 22,65 mg
Hulpstoffen: Sorbinezuur (E 200)

Indicaties

Bestrijding van maagdarmworm- en lintworminfecties bij pups en volwassen honden.

  • Maagdarmnematoden: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala en Trichuris vulpis.
  • Cestoden: Taenia pisiformis en Dipylidium caninum.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Maagdarmklachten, zoals braken, diarree of anorexie, en systemische symptomen, zoals lethargy, kunnen in zeldzame gevallen voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toedieningsweg: oraal, direct in de bek of over het voer.
Dosering: 10 mg oxfendazol per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Bepaal nauwkeurig het gewicht van het dier en meet met behulp van bijgeleverde doseerspuit de juiste hoeveelheid van het product af.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed schudden voor gebruik.
Eén volle doseerspuit is voldoende voor 10 kg lichaamsgewicht.
Ofwel verspreiden over het voer (zorg dat uw hond de hele bak goed leeg eet) ofwel goed achter in de bek spuiten.
Spuit na ieder gebruik schoonmaken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

  • Bewaren beneden 25 °C;
  • Niet in de koelkast of vriezer bewaren;
  • Bewaren in goed gesloten verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met lokale overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Het product kan veilig worden toegepast in de laatste 14 dagen van de dracht.
Aan het begin van de dracht dient terughoudendheid te worden betracht met betrekking tot het gebruik van dit middel, in verband met mogelijke embryotoxische effecten.
Het product kan veilig worden toegepast tijdens de lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

31 maart 2015

Overige informatie

Tube van 20, 50 of 100 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

OVERIGE PRODUCTINFORMATIE: Dolthene is een breedspectrum anthelminticum te gebruiken voor puppies en volwassen honden. De suspensie is actief tegen zowel de volwassen als de larvale stadia en doodt tevens de wormeieren.

Registratienummer: REG NL 7888

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.