Milbemax voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Elanco Europe Ltd
Lilly House,
Priestley Road,
Basingstoke, RG24 9NL,
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Elanco France S.A.S.
B.P. 224
68330 Huningue
Frankrijk

Milbemax tabletten voor kattenAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens
MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor katten

Breedspectrum ontwormingsmiddel

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

MILBEMAX filmomhulde tabletten voor katten, kleine katten en kittens zijn verkrijgbaar in 2 verschillende groottes:

Werkzame bestanddelen:

MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens:
Milbemycine oxime 4 mg
Praziquantel 10 mg
Excipients q.s. 132,5 mg

MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor katten:
Milbemycine oxime 16 mg
Praziquantel 40 mg
Excipients q.s. 132,5 mg

Indicatie(s)

MILBEMAX is bij katten geïndiceerd voor de behandeling van menginfecties met onvolwassen en volwassen cestoden en nematoden van de volgende soorten:

 • Cestoden:  
  • Dipylidium caninum,
  • Taenia spp.
  • Echinococcus multilocularis
 • Nematoden:
  • Ancylostoma tubaeforme
  • Toxocara cati

Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van hartworminfectie (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Contra-indicatie(s)

De “tabletten voor kleine katten en kittens” niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken en/of met een gewicht minder dan 0,5 kg.

De “tabletten voor katten” niet gebruiken bij katten met een gewicht minder dan 2 kg.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht u dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

MILBEMAX tabletten toedienen met een minimum dosering van 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
MILBEMAX éénmalig oraal (via de bek) toedienen, met of na wat eten. Dit geeft een optimale bescherming tegen hartworm ziekte.

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:

Gewicht MILBEMAX voor kleine katten en kittens
0,5 – 1 kg ½ tablet
> 1 – 2 kg 1 tablet

 

Gewicht MILBEMAX voor katten
2 – 4 kg ½ tablet
> 4 – 8 kg 1 tablet
>8 – 12 kg 1½ tablet

MILBEMAX kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartworm ziekte, wanneer gelijktijdig een behandeling tegen lintworm nodig is. Gedurende een maand is MILBEMAX preventief tegen hartworm ziekte. Als er regelmatig een behandeling ter preventie van hartworm ziekte wordt ingezet, heeft een monovalent product de voorkeur.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

MILBEMAX éénmalig oraal (via de bek) toedienen, met of na wat eten. Dit geeft een optimale bescherming tegen hartworm ziekte.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25ºC.
Bewaar de blister in het doosje als bescherming tegen het licht.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum aangegeven op de blister en het doosje na EXP.
De houdbaarheid van gehalveerde tabletten is zes maanden.

Speciale waarschuwing(en)

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Echinococcose betekent een risico voor de mens. In geval van Echinococcose moeten speciale richtlijnen voor de behandeling, begeleiding en bewaking van betrokken personen opgevolgd worden.
Experts of instituten op het gebied van parasitologie dienen te worden geraadpleegd.

Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte katten of individuen met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor dergelijke dieren of slechts na een risico/baten analyse door de verantwoordelijke dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Na toediening handen wassen.
In geval van accidentele inname van de tabletten, in het bijzonder bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of de bijsluiter te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende katten.

Interacties met andere diergeneesmiddelen en andere vormen van interactie.

Het gelijktijdig gebruik van het diergeneesmiddel met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lacton selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van het diergeneesmiddel. Hoewel niet aanbevolen, werd in een laboratorium onderzoek bij 10 kittens het gelijktijdig gebruik van het diergeneesmiddel, met de aanbevolen dosis, en een spot-on met moxidectine en imidacloprid bij eenmalig gebruik goed verdragen. De veiligheid en werkzaamheid van het gelijktijdig gebruik zijn niet onderzocht in veldstudies. Door de afwezigheid van verdere studies is het aanbevolen om voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

Overdosering

In het geval van overdosering werd, naast de verschijnselen die werden waargenomen bij de aanbevolen dosering ( zie rubriek 6 ‘Bijwerkingen’), kwijlen waargenomen. Dit verschijnsel verdwijnt gewoonlijk spontaan binnen een dag.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

8 augustus 2016

Overige informatie

Verpakkingsgroottes:
Doos met 2 tabletten in een blister
Doos met 4 tabletten in een blister
Doos met 10 tabletten in een blister
Doos met 20 tabletten in een blister
Doos met 50 tabletten in een blister
Doos met 100 tabletten in een blister

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Neem voor informatie over dit diergeneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer:
MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens: REG NL 10092
MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor katten: REG NL 10093

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 17 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.