Panacur Puppy | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB BOXMEER

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Panacur Puppy

Suspensie voor oraal gebruik

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Fenbendazol 100 mg

Hulpstoffen:
Natriummethylparahydroxybenzoaat (E 219) 2 mg
Natriumpropylparahydroxybenzoaat (E 217) 0,216 mg
Benzylalcohol 4,835 mg

Indicatie(s)

Behandeling van volwassen honden en puppies geïnfecteerd met immature en volwassen vormen van gastro-intestinale rondwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala en Trichuris vulpis.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens de lactatie gebruikt worden. In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet bekend.

Dosering en toedieningsweg

Lichaamsgewicht Dosering
tot 1 kg 0,5 ml per dag gedurende 3 dagen
1 tot 2 kg 1 ml per dag gedurende 3 dagen
2 tot 4 kg 2 ml per dag gedurende 3 dagen
4 tot 6 kg 3 ml per dag gedurende 3 dagen
6 tot 8 kg 4 ml per dag gedurende 3 dagen
8 tot 10 kg 5 ml per dag gedurende 3 dagen
meer dan 10 kg 5 ml per dag gedurende 3 dagen + 0,5 ml voor iedere bijkomende kg lichaamsgewicht

Het middel dient bij voorkeur gemengd met het voer gegeven te worden (of direct via de bek na het voederen bij niet gespeende dieren).
Puppies behandelen op de leeftijd van 2 weken, 5 weken en wanneer zij de kennel verlaten.
Behandeling kan eveneens nodig zijn op 8 en 12 weken leeftijd. Daarna kan de frequentie verminderd worden tenzij de pups in een kennel verblijven waar herinfectie vaker voor komt.

De behandeling herhalen wanneer een natuurlijke infectie met parasitaire wormen optreedt.
Profylactische routinebehandeling van 2 tot 4 maal per jaar wordt geadviseerd voor volwassen dieren met een minimale blootstelling aan infecties.

Voor honden die in een kennel verblijven is een frequentere behandeling met een interval van 6 tot 8 weken aan te bevelen.

Overdosering

Niet bekend.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet van toepassing

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn

5 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen vorst.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 juni 2004

Overige informatie

Verpakking: HDPE container, afgesloten met PE gecoat aluminiumfolie en draaidop, à 100 ml,

geleverd met bijbehorende doseerspuit

Registratienummer: REG NL 9437

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 27 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.