Aureomycin oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

Aureomycin oogzalfAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Aureomycin 10 mg/g oogzalf voor paard, hond en kat

Samenstelling

Bevat per gram:
Werkzaam bestanddeel:
Chloortetracyclinehydrochloride 10,0 mg

Indicatie(s)

Infectieuze keratitis, conjunctivitis en blepharitis veroorzaakt door Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Heamophylus spp., Pseudomonas spp.Alcaligenes spp. en Moraxella bovis.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor tetracyclines.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paard, hond en kat

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Uitsluitend bestemd voor toediening in het oog.
4-6 keer per dag op het oog aanbrengen gedurende 3-5 dagen

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Paard: (Orgaan)vlees: 6 maanden

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 5 dagen.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor chloortetracycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en/of contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek “bijwerkingen”.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 april 2018

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Verpakking: Tube van 5 gram.

Registratienummer: REG NL 1620

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 18 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.