Dexavet oogdruppels | bijsluiter

Dit diergeneesmiddel is in Nederland niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen
Het diergeneesmiddel wordt in Nederland gedistribueerd door Alfasan diergeneesmiddelen.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Dexavet oogdruppelsAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dexavet® 1 mg /ml oogdruppels voor honden en katten
Dexamethason

Gehalte aan werkzaam en overige bestanddeel

1 ml bevat:

Werkzaam bestanddeel: Dexamethason: 1,0 mg (overeenkomstig met dexamethasondihydrogeenfosfaatnatrium 1,32 mg)
Overig bestanddeel waarvan de kennis noodzakelijk is voor de juiste toediening van het product: Benzalkoniumchloride: 0,04 mg

Heldere, vrijwel kleurloze oplossing.

Indicaties

Voor de behandeling van niet-geïnfecteerde, allergische en immunologisch veroorzaakte ziekten van het oog zoals conjunctivitis, keratitis, milde iritis.
Om littekens te verminderen na een cornea ulcus en andere postoperatieve aandoeningen.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:

  • Virale en schimmelinfecties van het oog.
  • Primaire bacteriële infecties.
  • Cornea ulcus en hoornvliesperforatie.
  • In geval van bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof, de hulpstoffen of een van de overige bestanddelen.

Bijwerkingen

Na behandeling met dexamethason gedurende enkele weken kunnen verhoogde intra-oculaire druk, glaucoom, staar en exoftalmie optreden. Een door glucocorticoïden veroorzaakte verhoging van de intra-oculaire druk wordt gewoonlijk binnen de eerste 2 weken na aanvang van de behandeling waargenomen. Langdurig gebruik (meerdere maanden) van glucocorticoïden maakt het hoornvlies gevoelig voor ulceratie en kan leiden tot cornea- en lensopacificatie.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Voor gebruik in het oog. 1 druppel komt overeen met 32,5 µg dexamethason. Doe één druppel in de conjunctivaalzak van het oog, eventueel ook in het tweede oog; aanvankelijk 4-6 keer per dag. Bij ernstige oogaandoeningen kan het nodig zijn de eerste 24-48 uur vaker toe te dienen (elke 2 uur een druppel). Na het begin van het gewenste effect dient de dosis geleidelijk te worden verlaagd tot de laagste effectieve dosis. De frequentie van de toediening van de druppels en de duur van de behandeling hangen af van de ziekte en de reactie op de behandeling. De behandeling moet 2 dagen na het verdwijnen van de symptomen worden voortgezet.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Zie paragraaf "Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik".

Wachttijden

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C).
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de buitenverpakking. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Topicale toepassing van glucocorticoïden vertraagt de genezing van hoornvliesletsels. Voordat met de behandeling wordt begonnen, moet worden nagegaan of er geen cornea ulcus of mechanische oorzaken voor de oogontsteking zijn. Bij bacteriële ooginfecties mag het diergeneesmiddel alleen worden gebruikt in combinatie met een antibioticatherapie. Wegens het mogelijke systemische effect van corticosteroïden moet na langdurig gebruik een behandelingsvrije herstelperiode van enkele weken in acht worden genomen. Therapie met glucocorticoïden kan een mogelijke bacteriële of schimmelinfectie maskeren. Indien niet behandeld, kan dit leiden tot blijvende schade aan het oog. Vanwege de immunologische eigenschappen van dexamethason mag het diergeneesmiddel bij dieren met een verzwakt immuunsysteem alleen worden gebruikt na een passende risico-batenanalyse door de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Dexamethason kan allergische reacties veroorzaken. Personen met bekende overgevoeligheid voor dexamethason dienen het diergeneesmiddel met voorzichtigheid te gebruiken. Vermijd huid- en oogcontact met het diergeneesmiddel. Handen wassen na gebruik. Bij toevallig contact met het diergeneesmiddel op de huid of in de ogen, met veel water spoelen. Bij overgevoeligheidsreacties een arts raadplegen en de bijsluiter of het etiket tonen. Dexamethason, boorzuur en borax kunnen het ongeboren kind schaden. Het diergeneesmiddel dient met grote voorzichtigheid te worden gebruikt door zwangere vrouwen.

Gebruik tijdens de dracht, lactatie of de legperiode

Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij drachtige dieren. Het diergeneesmiddel mag tijdens de lactatie worden gebruikt.

Dracht

Glucocorticoïden kunnen de placentabarrière passeren. Onderzoek bij proefdieren toonde aanwijzingen voor een teratogeen effect (vruchtresorpties en gespleten gehemelte). Na behandeling met glucocorticoïden werden bij konijnen vruchtresorpties en verschillende misvormingen van het hoofd, de oren, de ledematen en het gehemelte waargenomen. Bovendien werden intra-uteriene groeiachterstand en functionele veranderingen in de ontwikkeling van het CZS vastgesteld. Teratogene effecten zijn niet waargenomen na plaatselijke toepassing op het oog zoals bedoeld.

Lactatie

Glucocorticoïden kunnen in de melk terechtkomen. Effecten op gezoogde pups zijn onwaarschijnlijk.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet bekend. Bij gelijktijdig gebruik van andere oogdruppels, ongeveer 15 minuten wachten tussen de toedieningen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij plaatselijke toepassing is een overdosering zeer onwaarschijnlijk. Bij overdosering de behandeling staken en zo nodig de ogen onder stromend water uitspoelen als de irritatie aanhoudt.

Onverenigbaarheden

Niet bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen worden bij voorkeur ingeleverd bij inzamelpunten voor gevaarlijk afval. In geval van gezamenlijke verwijdering met huishoudelijk afval moet ervoor worden gezorgd dat dit afval niet op oneigenlijke wijze kan worden bereikt. Diergeneesmiddelen mogen niet via afvalwater of via de riolering worden afgevoerd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

mei 2018

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Verpakkingsgrootte: 1 x 5 ml

Registratienummer: Dexavet oogdruppels zijn in Nederland niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen
Het diergeneesmiddel wordt in Nederland gedistribueerd door Alfasan diergeneesmiddelen.

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.