Homatrocil oogdruppels | bijsluiter

Dit diergeneesmiddel is in Nederland niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VAPP - Produção e Comercialização de Produtos para Veterinária, Lda.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Homatrocil oogdruppelsAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Homatrocil 1 mg/ml oogdruppels, oplossing voor honden, katten en sportpaarden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: Dexamethasonfosfaat 1 mg/ml (overeenkomend met 1,093 mg/ml dexamethasonnatriumfosfaat).
Overig bestanddeel waarvan de kennis noodzakelijk is voor de juiste toediening van het product: Benzalkoniumchloride (10% oplossing) - 0,001 ml/ml

Kleurloze, heldere en geurloze oplossing.

Indicaties

Het diergeneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van ontstekingen van de oogbol en aangehechte structuren, namelijk het geval van conjunctivitis, blepharoconjunctivitis, anterieure uveïtis (in de afwezigheid van hoornvlieszweren) en het verminderen van ontstekingen na een oogoperatie.
Het diergeneesmiddel is ook geïndiceerd voor de behandeling van immuungemedieerde pathologieën van de oogbol en adjunct-structuren, zoals bij eosinofiele keratitis, chronische oppervlakkige keratitis, terugkerende uveïtis bij paarden. Het is in de eerste plaats bedoeld voor inflammatoire aandoeningen en mag niet worden gebruikt in een
geïsoleerd in acute infectieuze pathologie van het oog.
Nauwgezet veterinair toezicht dient te worden uitgeoefend bij het toedienen van dit diergeneesmiddel.

Contra-indicaties

Niet toedienen bij allergie (overgevoeligheid) voor dexamethasonfosfaat of een ander bestanddeel van dit diergeneesmiddel.
Niet toedienen aan dieren met een voorgeschiedenis van glaucoom of diabetes mellitus.
Niet gebruiken bij katten als eerste behandelingsoptie in geval van conjunctivitis of in geval van conjunctivitis van onbekende oorsprong.

Bijwerkingen

Het optreden van mogelijke overgevoeligheidsreacties op de werkzame stof of op een van de bestanddelen van het diergeneesmiddel kunnen voorkomen, daarom wordt aanbevolen om in deze gevallen de behandeling te staken.
Topische toepassing van dexamethason wordt over het algemeen goed verdragen en bijwerkingen zoals branderig gevoel of stekend gevoel komen niet vaak voor.
De ernstigste bijwerking is geassocieerd met langdurig gebruik van corticosteroïden wat kan leiden tot glaucoom (een ziekte waarbij de intraoculaire druk toeneemt omdat er geen vloeistof is gedraineerd).

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Honden, katten en sportpaarden.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Gebruik dit diergeneesmiddel precies zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Raadpleeg bij twijfel uw dierenarts.
De dosering en de duur van de behandeling moeten in elk afzonderlijk geval worden vastgesteld door de dierenarts.

Het diergeneesmiddel moet 4 keer per dag topicaal worden toegediend op het oogslijmvlies (in de binnenhoek)..
Stopzetting van de behandeling moet geleidelijk gebeuren en worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de dierenarts.
Als een dosis is vergeten, moet deze zo snel mogelijk worden toegediend. De behandeling moet vervolgens worden voortgezet met de volgende dosis zoals gepland.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

 • Was uw handen grondig en trek indien nodig handschoenen aan.
 • Verwijder overtollige afscheiding rond de ogen van het dier met een kompres of vochtige doek
 • Verwijder de dop en vermijd contact met de punt van de flacon met uw handen of een ander oppervlak.
 • Kantel de kop van het dier naar achteren zodat het naar het plafond kijkt.
 • Trek het onderste ooglid van het aangedane oog iets naar beneden en plaats de punt van de injectieflacon dicht bij het oog, maar raak het oog niet aan.
 • Zorg ervoor dat de punt van de injectieflacon niet rechtstreeks in het oog wijst en dat deze het oog, de oogleden of wimpers van het dier niet raakt.
 • Houd de fles evenwijdig aan het ooglid en breng de juiste hoeveelheid aan op de binnenrand van het onderste ooglid.
 • Druk voorzichtig de oogleden dicht en masseer om de medicatie te verspreiden.
 • Sluit de fles en raak de binnenkant van de dop niet met uw handen aan.
 • Verwijder handschoenen, indien van toepassing, en was de handen.
 • Prijs en beloon het dier altijd om samenwerking aan te moedigen.

Dien het diergeneesmiddel niet toe bij zichtbare tekenen van bederf/verandering.

Wachttijden

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven 25°C.
Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket na "EXP". Geldigheid verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking (flacon): 28 dagen.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen

Langdurig gebruik van het diergeneesmiddel kan leiden tot het ontstaan ​​van glaucoom, staar en exophthalmus.
Het diergeneesmiddel dient met voorzichtigheid te worden toegediend in geval van ulceratieve keratitis en bij virale ooginfecties.
De behandeling mag niet abrupt worden gestopt. Verlaag de dosis geleidelijk in geval van langdurige therapie, om het optreden van bijwerkingen veroorzaakt door bijnierschorsinsufficiëntie te voorkomen.
Het diergeneesmiddel bevat benzalkoniumchloride. Dit kan oogirritatie veroorzaken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Tijdens de toediening moet bijzondere zorg worden betracht om besmetting van de inhoud en het directe contact van de punt van de druppelaar met het oog te voorkomen.
Gebruik niet dezelfde injectieflacon om verschillende dieren te behandelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor dexamethason dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden en het diergeneesmiddel met voorzichtigheid toe te dienen. Handen dienen altijd te worden gewassen voordat de oogdruppels worden aangebracht.
De druppelaar mag geen enkel oppervlak raken, inclusief ogen en handen. Op deze manier wordt besmetting van de druppels vermeden, wat een ooginfectie kan veroorzaken.
Na eerste opening van de flacon moet de oplossing binnen 28 dagen worden toegediend.

Dracht en lactatie

Hoewel onderzoeken met corticosteroïden geen effecten hebben aangetoond van misvormingen tijdens de zwangerschap of andere problemen tijdens het geven van borstvoeding, moet de dierenarts het mogelijke voordeel afwegen tegen het potentiële risico.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Vertel uw dierenarts of het dier andere diergeneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt.
Systemische absorptie is minimaal en geneesmiddelinteracties worden niet verwacht.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet bekend.

Onverenigbaarheden

Niet bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Diergeneesmiddelen mogen niet via afvalwater of via de riolering worden afgevoerd. Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij tot de bescherming van het milieu.
Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten daarvan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

juni 2021

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: Homatrocil oogdruppels zijn in Nederland niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.