Isathal | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

 Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Denemarken

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

LEO Laboratories Limited
285 Cashel Road
IE-Dublin 12
Ireland

Aard van het middel

IsathalAntimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Isathal 10mg/g ooggel voor honden en katten.

Fusidinezuur

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 g bevat:
Werkzaam bestanddeel:
Fusidinezuur (als fusidinezuurhemihydraat) 10 mg

Hulpstoffen:
Benzalkoniumchloride 0,11 mg
Dinatrium edetaat 0,5 mg

Indicatie(s)

Bacteriële ooginfecties bij honden en katten veroorzaakt door streptococcen en stafylococcen.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Allergische reacties of overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of voor één van de hulpstoffen kan voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Tweemaal daags één druppel van het diergeneesmiddel in de conjunctivaalzak.
De behandeling voortzetten tot 2 dagen na het verdwijnen van de klinische symptomen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Oculair gebruik.
Om de inhoud steriel te houden dient men de opening niet aan te raken of in contact te laten komen met het oog.
Na gebruik de tube goed sluiten.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de tube na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 1 maand.

Speciale waarschuwingen

Er dient voorzichtig met het product te worden omgegaan om besmetting van de inhoud te voorkomen.
Direct contact van het tuitje met het oog dient te worden voorkomen.
Gebruik niet dezelfde tube voor de behandeling van verschillende dieren.
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag hiertoe handschoenen.
Kan tijdens dracht of lactatie gebruikt worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

19 mei 2014

Overige informatie

Verpakking: 1 tube à 3 gram 1 tube à 5 gram.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Registratienummer: REG NL 3794

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 28 augustus 2018 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen toe te passen.

Isathal | bijsluiter