Aurizon | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VÉTOQUINOL B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VÉTOQUINOL S.A.

AurizonAard van het middel

Antimicrobieel middel, Antimycoticum, Anti-inflammatoir.

Benaming van het diergeneesmiddel

AURIZON – Suspensie, oordruppels

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 ml Aurizon bevat:

Werkzame bestanddelen

Marbofloxacine 3 mg
Clotrimazol 10 mg
Dexamethasonacetaat 1 mg

Hulpstoffen

Propylgallaat (E310) 1 mg

Indicatie(s)

Behandeling van otitis externa veroorzaakt door zowel bacteriën als schimmels – respectievelijk bacteriën gevoelig voor marbofloxacine en schimmels (vooral Malassezia pachydermatis) gevoelig voor clomitrazole. Het gebruik van hetdiergeneesmiddel dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten.

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan honden met een perforatie van het trommelvlies.
Niet toedienen aan honden met een bekende overgevoeligheid voor een van de componenten.
Niet toedienen aan drachtige of lacterende teven.

Bijwerkingen

De normaal bij gebruik van corticosteroïden optredende bijwerkingen kunnen voorkomen (wijzigingen in de biochemische en hematologische parameters, zoals verhoging van alkalische fosfatase en aminotransferase, lichte neutrofilie).
Langdurig en intensief gebruik van topicale corticosteroïdpreparaten kan lokale en algemene effecten veroorzaken, zoals onderdrukking van de bijnierfunctie, dunner worden van de opperhuid en vertraagde wondgenezing.

In zeldzame gevallen kan het gebruik van dit diergeneesmiddel geassocieerd worden met doofheid, hoofdzakelijk bij oudere honden en meestal van voorbijgaande aard.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Goed schudden voor gebruik.
Een maal per dag 10 druppels in het oor, gedurende 7 tot 14 dagen.
Na 7 dagen behandelen, dient de dierenarts de noodzaak om de behandeling met nog één week te verlengen, te beoordelen.

Eén druppel van het preparaat bevat 71 μg marbofloxacine, 237 μg clotrimazol en 23,7μg dexamethasonacetaat.

Na toediening kan de basis van het oor kort en voorzichtig gemasseerd worden om het preparaat in de diepere delen van de gehoorgang te laten doordringen.
Wanneer het product bestemd is voor gebruik bij meerdere honden, één canule per hond gebruiken.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijden

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Niet bewaren boven 30 ºC.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid na eerste opening: 2 maanden.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Volledig vertrouwen op één enkele klasse van antibiotica kan resulteren in de inductie van resistentie in een bacteriepopulatie. Het is verstandig de fluoroquinolonen te reserveren voor de behandeling van klinische gevallen die slecht reageren of verwacht worden slecht te reageren op andere klassen van antibiotica.

Voordat de behandeling met het diergeneesmiddel gestart wordt, dient gecontroleerd te worden of het trommelvlies intact is.

De uitwendige gehoorgang dient voor behandeling uiterst nauwgezet te worden schoongemaakt en gedroogd.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Was de handen zorgvuldig na toediening van het diergeneesmiddel.
Vermijd contact met de ogen. Als er iets in het oog spat, met veel water spoelen.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het diergeneesmiddel dienen elk contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Zie ‘Contra-indicaties’.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen, voorzover bekend

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Na toediening van drie maal de aanbevolen dosis worden veranderingen waargenomen van de biochemische en hematologische parameters (zoals verhoging van alkalische fosfatase, aminotransferase, lichte neutrofilie, eosinopenie, lymfopenie). Deze veranderingen zijn niet ernstig en zullen verdwijnen na stoppen van de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

01 april 2020

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10277

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 18 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.