Surolan | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Elanco GmbH

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

SurolanAard van het middel

Antimicrobieel middel, Antimycoticum, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Surolan, suspensie voor cutaan gebruik, bij honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen

 • miconazolnitraat 23 mg
 • polymyxine-B-sulfaat 0,5293 mg
 • prednisolonacetaat 5 mg

Indicatie(s)

Het diergeneesmiddel is bij hond en kat geïndiceerd voor de behandeling van:

Otitis, met name:

 • bacteriële otitis veroorzaakt door Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli;
 • mycotische otitis veroorzaakt door Microsporum spp., Trichophyton spp., Candida spp., Malassezia pachydermatis (Pityrosporum pachydermatis);
 • veroorzaakt door otodectes cynotis.

Huidinfecties, met name:

 • bacteriële dermatitis veroorzaakt door Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomona spp., Escherichia coli;
 • mycotische dermatitis veroorzaakt door Microsporum spp., Trichophyton spp., Candida spp., Malassezia pachydermatis (Pityrosporum pachydermatis).

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij dieren met geperforeerd trommelvlies.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen kan het gebruik van dit product, vooral bij oude honden, samengaan met doofheid. Als dit voorkomt, moet de behandeling gestopt worden.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

Oren: na het reinigen van de gehoorgang, tweemaal per dag, enkele druppels van het product in de gehoorgang aanbrengen.

Huid: tweemaal per dag enkele druppels van het product op de letsels aanbrengen en goed inwrijven.

De behandeling moet zonder onderbreking gedurende enkele dagen na het verdwijnen van de symptomen voortgezet worden. In sommige gevallen kan een behandeling van 2 à 3 weken noodzakelijk zijn. Voor een nog langere behandeling: raadpleeg uw dierenarts.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Oren: om een goede verdeling van het preparaat te verkrijgen, dienen oor en gehoorgang goed gemasseerd te worden.
Huid: het product op de letsels aanbrengen en goed inwrijven.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheidstermijn na eerste opening van de flacon: 3 maanden.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

 • Het preparaat dient vóór elk gebruik gedurende 10 seconden goed te worden geschud.
 • Het haar rond en ter hoogte van de letsels dient afgeknipt te worden bij het begin van de behandeling en telkens wanneer dit noodzakelijk is;
 • Voordat de behandeling met het product gestart wordt, dient gecontroleerd te worden of het trommelvlies intact is.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek "Bijwerkingen".

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, mag dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

09 juli 2021

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4792

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.