Purevax FeLV | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
F-69007 LYON
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

MERIAL
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
F-69800 SAINT PRIEST
FRANKRIJK

Aard van het middel

Vaccin

Benaming van het diergeneesmiddel

Purevax FeLV
Suspensie voor injectie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elke dosis van 1 ml bevat:
FeLV recombinant kanariepokkenvirus (vCP97) ....≥ 107.2 CCID50 (cell culture infective dose 50%)

Indicatie(s)

Actieve immunisatie van katten van 8 weken en ouder tegen feliene leukemie voor de preventie van persisterende viremie en van klinische symptomen van de verwante ziekte.
Aanvang immuniteit: 2 weken na het basisvaccinatieschema.
Immuniteitsduur: 1 jaar na de laatste vaccinatie.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij drachtige dieren. Het gebruik is niet aanbevolen tijdens de lactatie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Een voorbijgaand klein knobbeltje (< 2 cm) kan verschijnen op de injectieplaats, wat verdwijnt binnen 1 tot 4 weken.
Een voorbijgaande slaperigheid en hyperthermie kan gedurende 1 dag en in uitzonderlijke gevallen gedurende 2 dagen voorkomen.
In uitzonderlijke gevallen kan een overgevoeligheidsreactie optreden, die een gepaste symptomatische behandeling kan vereisen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Subcutaan gebruik.

Dien eén dosis van 1 ml volgens onderstaand schema:

Basisvaccinatie:
1e injectie: vanaf een leeftijd van 8 weken,
2e injectie: 3 tot 5 weken later.

Herhalingsvaccinatie: jaarlijks.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed schudden vóór gebruik.
Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin kan worden vermengd en toegediend met het gamma van niet-geadjuveerde Merial vaccins (diverse combinaties met feliene virale rhinotracheïtis, calicivirose, panleucopenie en chlamydiosis componenten).

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C.

  • Bescherm tegen licht.
  • Niet in de vriezer bewaren.

Onmiddellijk gebruiken na aanbreken.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

Vaccineer enkel gezonde dieren.
Het is aangeraden om vóór de vaccinatie het bloed op FeLV antigenen te testen.
Vaccinatie van FeLV positieve katten heeft geen voordeel.

In geval van accidentele zelf-injectie, is onmiddellijk medische hulp geboden. Toon de bijsluiter of het etiket aan de behandelende arts.

Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin op dezelfde dag kan worden toegediend maar niet kan worden vermengd met geadjuveerde vaccins van Merial (diverse combinaties met feliene virale rhinotracheïtis, calicivirose, panleucopenie en rabiës componenten). Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin kan worden vermengd met het gamma van niet-geadjuveerde Merial vaccins (diverse combinaties met feliene virale rhinotracheïtis, calicivirose, panleucopenie en chlamydiosis componenten) en/of op dezelfde dag kan worden toegediend maar niet vermengd met het geadjuveerde vaccin van Merial tegen rabiës.

Er werden geen bijwerkingen waargenomen na toediening van meerdere doses, buiten deze vermeld onder "Bijwerkingen".

Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel, uitgezonderd met het niet-geadjuveerde vaccin gamma van Merial.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Afvalmateriaal afvoeren door koken, verbranding of onderdompeling in een gepast desinfectans of via de kanalen zoals toegelaten door de bevoegde overheid.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 maart 2010.

Overige informatie

Vaccin tegen feliene leukemie.
De vaccinstam is een recombinant kanariepokkenvirus welke de 'env' en 'gag' genen van FeLV-A uitdrukt. In praktijkomstandigheden is immers gebleken dat enkel de subgroep A infectieus is en dat een immunisatie tegen subgroep A volledig beschermt tegen A, B en C. Na vaccinatie brengt het virus de beschermende FeLV antigenen tot expressie, evenwel zonder virusvermeerdering in de kat. Hierdoor verwekt het vaccin een immuniteitsstatus tegen het feliene leukemievirus.

Verpakking: Plastieken doosje met 10, 20 of 50 flaconsUitsluitend door dierenartsen te gebruiken
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 9877

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.